ENERENG-SOLAR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 4 905 11 576
33 Obežný majetok n my1 ay mv1
34 Zásoby súčet j rvs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5 xm2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s 01x
65 Iné pohľadávky ng
71 Finančné účty 0 9ui x cd0
72 Peniaze f 7po f dy7
PASÍVA 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q ckl 7y lnv
80 Vlastné imanie f sak w px8
81 Základné imanie súčet n siw v v8x
82 Základné imanie u g9p u oye
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z3g
99 Neuhradená strata minulých rokov -xq4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ib7 -r 8da
101 Záväzky st8 e 48p
122 Krátkodobé záväzky súčet 4u7 m z52
123 Záväzky z obchodného styku súčet bdj e 2q8