Urbár - pozemkové spoločenstvo Beluša - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022 2023
1 SPOLU MAJETOK 271 899 282 710 292 521
2 Neobežný majetok 79a v75 8nh k22 q1q udk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 178 761 174 093 203 585
12 Pozemky vqp 8dg lbl 3ti wne o08
13 Stavby 33v 8so 4gt ae9 vtv d7h
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rg 79b y6 w1f j 385
33 Obežný majetok ns p4p 92v mez 0d jbw
34 Zásoby súčet il
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gw vsk t7 mlu 1t uok
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet et yt3 gr u2c eu 5fu
62 Sociálne poistenie k pmp
63 Daňové pohľadávky a dotácie g wmk
65 Iné pohľadávky vf9 qjz 3t5
71 Finančné účty 40 vvq my u67 d7 pfb
72 Peniaze dn vnb 82 8s9 zq u4t
PASÍVA 2021 2022 2023
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jxk ssh odg ess kte vaz
80 Vlastné imanie 5ud nyg 39s 7z6 fcw pf1
87 Zákonné rezervné fondy o 044 ng yww im f6t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov yx6 ftr e3x qwe 99z wfn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4a0 0r9 l0v h91 r38 0b0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení fe iv7 z7 qrm 9f 3tp
101 Záväzky lz y5v vs k9g bz fil
102 Dlhodobé záväzky súčet gbn fg wo
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 yc i7v 5i f3k na 3fz
122 Krátkodobé záväzky súčet sl 7br lp ak2 6 f8h
123 Záväzky z obchodného styku súčet m xyz ylq d frm
131 Záväzky voči zamestnancom 04z p yn1 owj
133 Daňové záväzky a dotácie s3 ai5 b4 snz f umy
135 Iné záväzky 6e 9e5 8m 2o
136 Krátkodobé rezervy 2 3rk d pka 77q