Ochrana súkromia

aktualizácia: 23. mája 2018

Informácie o spracúvaní osobných údajov – používateľ služieb

Pokiaľ ste používateľom našich služieb a ste fyzická osoba, alebo ste kontaktnou osobou, štatutárnym orgánom, zamestnancom alebo iným zástupcom používateľa – právnickej osoby a  poskytujete našej spoločnosti svojej osobné údaje, predovšetkým v registračnom formulári a pri úhrade ceny služieb, oboznámte sa prosím s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).


1. Kto sme a kde nás nájdete?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, spoločnosť IndexPodnikateľa, s.r.o., Dolná Mičiná 158, 974 01 Dolná Mičiná, IČO 55970770 (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „my“). Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť Vaše práva, môžete nás kontaktovať emailom na adrese info@indexpodnikatela.sk

2. Aké údaje spracúvame, na aký účel a na akom právnom základe, doby spracúvania
Údaje zmluvnej dokumentácie
Ak ste sa registrovali na našom portáli indexpodnikatela.sk ako používateľ našich služieb, súhlasili ste s našimi „Podmienkami užívania“. Tým ste s nami vstúpili do zmluvného vzťahu, ktorým sme sa my zaviazali Vám poskytovať služby a Vy ste sa zaviazali v prípade objednania služieb za tieto zaplatiť. Naša spoločnosť spracúva osobné údaje používateľov služieb fyzických osôb ako aj kontaktných osôb používateľov – právnických osôb v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári, platobných údajov a údajov odobratých službách na účely predzmluvného vzťahu a plnenia zmluvy (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia) a to po dobu trvania registrácie alebo iného poskytovania služieb. Po uplynutí tejto doby môžeme tieto údaje ďalej spracúvať na základe oprávneného záujmu – uplatňovania právnych nárokov, po dobu, po ktorú možno nároky najdlhšie uplatniť (spravidla 10 rokov).
Účtovná agenda a dane
V prípade objednania platených služieb, evidujeme Vaše osobné údaje aj na účely daňovej evidencie a účtovníctva, na právnom základe zákonnej povinnosti (najmä na základe zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve) po dobu určenú predpismi, spravidla 10 rokov.
Personalizovanie a individualizovanie služieb
Osobné údaje spracúvame aj na účel personalizovania služieb, to znamená, že prispôsobujeme naše služby a ich ponuku tomu, čo predpokladáme, že bude pre Vás najvýhodnejšie a najjednoduchšie. Ide o údaje, ktoré nám poskytujete dobrovoľne na základe súhlasu alebo o údaje, ktoré spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, (oprávnený záujem poskytovateľa a klienta na individuálnej a lepšej službe). Na tento účel spracúvame údaje po dobu najviac 5 rokov od vašej poslednej návštevy.
Štatistika, výskum, archivovanie
Na účely archivácie, vedeckého výskumu či na štatistické účely môžeme spracúvať osobné údaje v potrebnom rozsahu na právnom základe zákona. V takom prípade zaistíme potrebné záruky ochrany a minimalizácie údajov. Na tieto účely spracúvame na dobu určenú predpismi, na účely internej archivácie najdlhšie 10 rokov.
Marketing
Na účely marketingu používame Vaše osobné údaje na právnom základe Vášho súhlasu do jeho odvolania alebo na právnom základe oprávneného záujmu, ak ste naším klientom. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov na účely marketingu nájdete tu.
3. Kategórie sprostredkovateľov1 či iných príjemcov údajov:

Pri poskytovaní služieb sa občas obraciame na spolupracovníkov a odborníkov a tí môžu mať prístup aj k Vašim osobným údajom, ide najmä o tieto osoby:

  • prevádzkovateľ špecializovaného softvéru a poskytovateľ IT služieb, spoločnosti podnikajúce v oblasti tvorby softvéru a IT služieb so sídlom v EÚ
  • spoločnosti poskytujúce nám dátové úložisko, so sídlom a servermi umiestnenými v EÚ
  • účtovní a daňoví poradcovia, spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike
  • spoločnosti zabezpečujúce spracovanie platieb, banky so sídlom v EÚ a spoločnosti poskytujúce platobné služby so sídlom v EÚ
  • uplatňovanie právnych nárokov: spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční poradcovia, právni poradcovia, všetci so sídlom v EÚ

4. Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

5. Odvolanie súhlasu

Ak údaje spracúvame na základe súhlasu (napríklad na marketing), máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete emailom na adrese gdpr@indexpodnikatela.sk alebo v  nastaveniach Vášho účtu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

6. Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. To viete urobiť emailom na adrese gdpr@indexpodnikatela.sk alebo v nastaveniach Vášho účtu. V prípade námietky voči marketingu aj formou odhlásenia sa z odberu newslettrov.

7. Ďalšie Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o  námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Ak údaje spracúvame na základe súhlasu alebo zmluvy automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

Práva si môžete uplatniť osobne  v našej spoločnosti alebo emailom na adrese info@indexpodnikatela.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu Spoločnosti. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť. Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov podľa Vášho bydliska či miesta práce.

8. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií. Prijali sme technické a organizačné opatrenia, ktoré údaje chránia pri prenose aj uložení, zabraňujú poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim. Tieto opatrenia pravidelne prehodnocujeme a aktualizujeme.

1 Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a na základe zmluvy s nami. Dbáme na ich prísny výber a záruky bezpečnosti.