Ochrana súkromia

aktualizácia: 23. mája 2018

Spoločnosť DataSpot s.r.o. sa ako prevádzkovateľ webovej stránky www.indexpodnikatela.sk zaväzuje chrániť súkromie svojich zákazníkov. Spoločnosť DataSpot, s.r.o. si je vedomá zmien, ktoré je potrebné implementovať v súvislosti so zavedením a uplatňovaním nového nariadenia GDPR (General Data Protection Regulations), ktoré bude účinné od 25. mája 2018. V dôsledku implementácie Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov upravujeme zásady ochrany súkromia našich zákazníkov. Tieto zásady ochrany súkromia popisujú údaje, ktoré získavame za účelom poskytovania našich služieb a spôsob ako s týmito údajmi nakladáme.

Získavanie údajov

Pre efektívne fungovanie poskytovaných služieb na web stránke www.indexpodnikatela.sk je potrebné spracovávať údaje užívateľov služieb (právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov). Zhromažďujú sa a pracuje sa však len s tými informáciami, ktoré sú pre fungovanie služieb nevyhnutné.

Pre objednanie služby je potrebné uviesť len meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefón a fakturačné údaje firmy, ktoré sú označené ako povinné.

Použitie údajov

Údaje, ktoré pri objednávke získava poskytovateľ služieb, slúžia na vytvorenie účtu užívateľa a ďalej sú používané za účelom poskytovania služieb a zlepšovania kvality služieb.

Za účelom skvalitnenia služieb môže poskytovateľ osobné údaje užívateľa a informácie získané z jeho využívania služieb použiť v rámci analýzy používania služieb, na zlepšenie ponuky služieb a na úpravu samotných služieb.

Osobné údaje užívateľov služieb nebudú nijako zneužívané ani sprístupňované inak, než je uvedené v týchto zásadách ochrany súkromia. Poskytovateľ služieb má právo sprístupniť údaje užívateľov, ak to vyžaduje zákon, predovšetkým v prípade, ak je to potrebné na ochranu práv poskytovateľa a právom chránených záujmov, ako aj na ochranu práv tretích osôb.

Povinnosť oznamovať porušenie ochrany osobných údajov

DataSpot s.r.o. má povinnosť oznamovať incidenty porušenia osobných údajov regulátorovi, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej aj Úrad). Takáto informácia bude Úradu oznámená bez zbytočného odkladu, avšak nie dlhšie ako 72 hodín od momentu, keď sa spoločnosť o porušení dozvedela.

V prípadoch, kedy existuje vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb, bude spoločnosť informovať o porušení aj jednotlivcov, ktorých dáta boli incidentom dotknuté. Informovanie jednotlivcov nie je nutné vykonať v prípade, že:

  1. incident sa stal napriek tomu, že boli implementované primerané technické a organizačné opatrenia, a to najmä na opatrenia na základe ktorých sú osobné údaje, ktoré sú súčasťou incidentu, nečitateľné pre akúkoľvek inú osobu;
  2. naša spoločnosť prijme následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb sa pravdepodobne nezmaterializuje;
  3. oznámenie jednotlivcovi by vyžadovali zo strany spoločnosti neprimerané úsilie. V tomto prípade dôjde namiesto toho k verejnému oznámeniu o incidente alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zákazník dáva súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré pri objednávke získava poskytovateľ služieb a ktoré slúžia na vytvorenie účtu užívateľa a ďalej sú používané za účelom poskytovania služieb a zlepšovania kvality služieb. Tento súhlas zákazník poskytne jasným prejavom vôle prostredníctvom označenia (zakliknutia) políčka pri vytváraní objednávky.

Zákazník môže udeliť súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania newslettera samostatne, a to poskytnutím jasného prejavu vôle prostredníctvom označenia (zakliknutia) políčka pri vytváraní objednávky. Ak zákazník toto políčko neoznačí (nezaklikne), jeho osobné údaje nebudú využívané na zasielanie informačných newsletterom.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Zákazník má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov prostredníctvom formulára Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Právo zákazníka byť zabudnutý (právo na výmaz)

Zákazník si môže nárokovať vymazanie osobných údajov, avšak jeho požiadavke nemusí byť vyhovené vo všetkých prípadoch. Právo na výmaz sa môže uplatniť v prípade, že sú dáta, ktoré sa týkajú zákazníka, spracúvané protizákonne (napríklad už nie sú potrebné pre účel, pre ktoré boli získané), alebo keď osoba odvolá súhlas na spracúvanie. Výmaz dát prevádzkovateľ vykoná bez zbytočného odkladu, avšak do jedného mesiaca od obdržania žiadosti.

Bezpečnosť

Na ochranu údajov používame štandardné bezpečnostné opatrenia. Všetky informácie, ktoré sú prenášané medzi vašim počítačom a našimi servermi sú šifrované použitím SSL (Secure Socket Layer) protokolu.