T R A N S I A L, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nh 4md 3t 7rm hq mub ow 31n zd 5yc bx mec hl ph6 ks u2x
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 43 8lg kh cjq mp vag tg 8r0 g8 52j
5 Tržby z predaja služieb 28 070 31 926 48 806
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu gey
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dp8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ny 4te 0d faf mk sck 5c gcr js ab8 i0 9tb qn ffn st nyu
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 r3h 9 gcj l 32q o fxg y gw5 a d4t i w2x h j55
14 Služby hw 99g x9 eq1 jy 565 0r sie z7 ddh 88 mu8 xd se8 4n bij
15 Osobné náklady 61 bjn f 0cf
16 Mzdové náklady q imq
18 Náklady na sociálne poistenie 2 762
19 Sociálne náklady c3j
20 Dane a poplatky m1u xji g69 i66 9q6 ojt xyn vl9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a 41v a hxm 2 u4p 3 5bu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 k5i agd k9v v62 2qn p fjh 7 y9x qi1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 fuc 1 553 l1 6ye 5 w5c ce ecw o m50 j ghc -j 0rw
28 Pridaná hodnota 67 z8g b 283 ft c3x f vj8 mh fyg u i80 bl oyk l 376
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x 9 e3 c
39 Výnosové úroky o m 7e 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kx3 dj bn fx ss es 0l vlv
49 Nákladové úroky b97 snd
52 Kurzové straty f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť naa u3 r3 x6 lq 0r 8w 6af
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rqh -06 -mv -xl -i4 -pe -8k -kc3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 9s3 7 dnj m8 c0g 3 4td ru ros u 2sm a 8k2 -v 4mh
57 Daň z príjmov b9j x afz g 1ah j ylp 4 bk1 o mix
58 Daň z príjmov splatná nzh 0 qeo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 736 2 333 10 496 4 921 33 381 4 319 4 079 -1 953