Union poisťovňa, a. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
383/B
Dátum vzniku
01.05.1992
Konanie menom spoločnosti
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú predseda predstavenstva sám alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodmému menu spoločnosti, menu a priezvisku a funkcie podpisujúci pripoja svoje podpisy.
Predmety činnosti
 • Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia (od 30.11.2022)
 • zobraziť ukončené
 • Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia (od 29.7.2022 do 29.11.2022)
 • Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2.Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorazovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. (od 26.10.2016 do 29.11.2022)
 • Zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia. (od 9.3.2016 do 29.11.2022)
 • Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. (od 26.10.2016 do 28.7.2022)
 • Samostatný finančný agent v sektore kapitálového trhu (od 13.2.2018 do 7.3.2019)
 • 1. Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 a 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidleného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. (od 28.4.2016 do 25.10.2016)
 • 2. Časť B - poistné odvetvia životného poistenia 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, d) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2.Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa a vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. 9. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia, ak zákon umožňuje jeho vykonávanie poisťovňou na jej vlastné riziko. (od 9.3.2016 do 25.10.2016)
 • 1. Časť A - Poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na lietadlách. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečných a prieplavových dopravných prostriedkoch, b) jazerných dopravných prostriedkoch, c) námorných dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru pošas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom c) víchricou d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e)jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú pravádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavného, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 a 12. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplyvajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, cň zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidleného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, k) z ostatných finančných strát. 18. Asistenčné služby. (od 9.3.2016 do 27.4.2016)
 • Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. 7. Poistenie týkajúce sa dĺžky ľudského života, ktoré je upravené právnymi predpismi z oblasti sociálneho poistenia. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenia a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdajov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. (od 22.1.2015 do 8.3.2016)
 • zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia (od 21.6.2011 do 8.3.2016)
 • Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenia a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdajov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. (od 14.9.2010 do 21.1.2015)
 • Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. (od 7.9.2010 do 13.9.2010)
 • Časť A - odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4. Časť B - odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. (od 11.7.2009 do 6.9.2010)
 • A- životné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. 2. Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4. B - neživotné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti b) dopravcu. 11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. (od 22.6.2005 do 10.7.2009)
 • A - životné poistenie Poistné odvetvie 1) Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 2) Poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 3) Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 4) Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 5) Dôchodkové poistenie. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 6) Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením podľa tohto poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 4. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • B - neživotné poistenie Poistné odvetvie 1. Poistenie úrazu a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 2. Poistenie choroby a) s jednorázovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvné poistenie a pripoistenie. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových, b) nemotorových. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 4. Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 5. Poistenie škôd na leteckých dopravných prostriedkoch. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 6. Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch a) riečnych, b) jazerných, c) námorných. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7 spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 10. Poistenie zodpovednosti b) dopravcu. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 11. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania leteckého dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 12. Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva alebo z používania riečneho, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 15. Poistenie kaucie a) priame záruky. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich z a) výkonu povolania, b) nedostatočného príjmu, c) zlých poveternostných podmienok, d) straty zisku, e) trvalých všeobecných nákladov, f) neočakávaných obchodných výdajov, g) straty trhovej hodnoty, h) straty pravidelného zdroja príjmov, i) inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) ostatných finančných strát. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. (od 19.6.2004 do 21.6.2005)
 • vykonávanie všetkých druhov poistenia majetku, osôb, zodpovednosti za škody, poistenie medzinárodného obchodného styku a zaistenie (od 2.3.2000 do 18.6.2004)
 • sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti poisťovníctva a predchádzania škodám (od 2.3.2000 do 18.6.2004)
 • predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je poisťovanie všetkých druhov poistenia majetku, zodpovednosti za škody, ako aj poistenie medzinárodného obchodného styku a zaistenie (od 24.4.1992 do 1.3.2000)
 • pri vykonávaní poistenia uskutočňuje aj činnosť zameranú na predchádznie škodám, sprostredkovateľskú a poradenskú činnosť v uvedených oblastiach. Predmet činnosti spoločnosti môže byť na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti (od 24.4.1992 do 1.3.2000)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 27,00 €
 • Počet: 555556
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 09.03.2016
Akcionár
 • Achmea B.V.
  Handelsweg 2
  Zeist 3707 NH
  Holandské kráľovstvo
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Maria Gantner-Hiel
  Woudenbergseweg 28
  Zeist 3701BC
  Holandské kráľovstvo
  Vznik funkcie: 01.05.2024
 • Anne-Su Ha Chung Lie Kon Phen Renout
  Laan van de Leeuw 100
  Apeldoorn 7324BD
  Holandské kráľovstvo
  Vznik funkcie: 19.09.2023
 • Ing. Juraj Chochol
  Dobrovského 2
  81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.07.2023
 • JUDr. Martin Grešo
  Plynárenská 17560/3A
  82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.07.2023
 • Robert Otto
  Atjehweg 20
  Noordwijk 2202 AP
  Holandské kráľovstvo
  Vznik funkcie: 16.11.2022
 • Ryan Florijn
  Charlotte de Bourbonlaan 2
  Zeist 3708 CC
  Holandské kráľovstvo
  Vznik funkcie: 14.06.2022
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápis rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Union poisťovňa, a.s. zo dňa 9.3.2020 v zmysle § 118i ods. 6 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť Achmea B.V., so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo, IČO: 33235189 ako navrhovateľa (ďalej aj ako "Achmea B.V."): Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Union poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, schvaľuje prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti Union poisťovňa, a.s. na spoločnosť Achmea, B.V. so sídlom Handelsweg 2, 3707 NH Zeist, Holandské kráľovstvo, zapísaná pod č. 33235189 v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou Achmea, B.V. ako navrhovateľom za protiplnenie za akcie cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s. poskytnuté v peniazoch vo výške 83,50 EUR za každú akciu cieľovej spoločnosti Union poisťovňa, a.s. v súlade s Podmienkami uplatnenia práva výkupu schválenými spoločnosťou Achmea, B.V. zo dňa 13.1.2020 ako navrhovateľom a v zmysle Rozhodnutia Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-213-751 k č. sp. NBS1-000-045-806 zo dňa 28.1.2020, právoplatného dňa 3.2.2020 o udelení predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Achmea, B.V. s týmto uplatnením práva výkupu, pričom prechod akcií všetkých zostávajúcich akcionárov spoločnosti Union poisťovňa, a.s. na spoločnosť Achmea, B.V. sa vzťahuje na 176 kusov akcií registrovaných pod číslami ISIN SK1110000801 a SK1110000876.
 • Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 52/2018, Nz 821/2018, zo dňa 11.01.2018.
 • Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia č. N 52/2018, Nz 821/2018, zo dňa 11.01.2018.
 • Notárska zápisnica o priebehu riadneho valného zhromaždenia č. N 394/2017, Nz 20799/2017, NCRls 21243/2017 zo dňa 15.06.2017.
 • Zápisnica z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady spoločnosti zo dňa 30.05.2017.
 • Zápisnica č. 9/2017 z dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.05.2017.
 • Notárska zápisnica N 39/2017 Nz 2077/2017 NCRls 2100/2017 zo dňa 24.01.2017.
 • Notárska zápisnica N 58/2016, Nz 4491/2016, NCRIs 4603/2016 zo dňa 11.02.2016 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.
 • Zápisnica č. 7/2015 z dozornej rady spoločnosti z 25.09.2015.
 • Notárska zápisnica č. N 30/2015, Nz 1409/2015, NCRls 1451/2015 zo dňa 19.01.2015.
 • Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2014.
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 07.03.2014.
 • Notárska zápisnica č. N 91/2014, Nz 3487/2014 zo dňa 30.01.2014.
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.11.2013.
 • Zápisnica č. 3/2013 z dozornej rady zo dňa 15.05.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia XXI. riadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 316/2013, Nz 22056/2013, NCRls 22499/2013 dňa 28.06.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 13.09.2012.
 • Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 01.06.2012.
 • Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.06.2012 formou notárskej zápisnice č. N 208/2012, Nz 21474/2012, NCRls 21933/2012.
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.02.2012.
 • Notárska zápisnica č. N 169/2011, Nz 21531/2011, NCRls 22111/2011 zo dňa 13.06.2011.
 • Zápisnica č. 7/2010 zo zasadania dozornej rady zo dňa 26.11.2010.
 • Zápisnica č.4/2010 z dozzornej rady zo dňa 26.08.2010
 • Notárska zápisnica N 62/2009, Nz 21344/2009, NCRls 21582/2009 zo dňa 24.6.2009.
 • Zápisnica č. 2/2009 z dozornej rady zo dňa 05.03.2009.
 • Zápisnica č. 5/2008 zo zasadnutia dozornej rady.
 • Notárska zápisnica N 82/2008, Nz 26389/2008 napísaná dňa 20.06.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 19.06.2008. Opravná doložka k notárskej zápisnici N 82/2008, Nz 26389/2008 zo dňa 27.06.2008.
 • Zápisnica č. 6/2007 z dozornej rady zo dňa 30.10.2007.
 • Notárska zápisnica N 88/2007, Nz 25669/2007, NCR ls 25510/2007 zo dňa 28.6.2007.
 • Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 31.07.2006.
 • Notárska zápisnica N 96/2005, NZ 26413/2005, NCR ls 26077/2005 napísaná dňa 10.06.2005 notárom JUDr. Máriou Sporkovou osvedčujúca zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (zmena stanov spoločnosti)..
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.11.2004. Trvanie funkcie člena dozornej rady Ernst Robert Jansena od 9.7.2003 do 12.11.2004.
 • Výpis zo zápisnice č. 2/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 09.06.2004.
 • Výpis zo zápisnice č. 1/2004 zo zasadnutia dozornej rady dňa 5.3.2004.
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 5.3.2004. Funkcia člena predstavenstva N.E.A. Slemmera sa končí dňom 5.3.2004.
 • Zápisnica z voľby členov dozornej rady zamestnancami. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2003. Deň zániku funkcie členov dozornej rady: Ernst Robert Jansen: 20.6.2003, Rolf Hermann Sprünken: 20.6.2003, Martin Spišák: 6.7.2003, Ing. Viera Poludvorná: 6.7.2003, Fred Hoogerbrug: 8.7.2003, Michal Nastula: 8.7.2003.
 • Zápisnica z XI. riadneho valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2003. Wilfried Hermann Miehe, deň zániku funkcie člena dozornej rady: 6.5.2003.
 • Uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 7.1.2003 o začatí konania bez návrhu v zmysle ust. § 200a ods. 4 O.s.p.
 • Zmena stanov schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 6/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. S účinnosťou od 8.1.2003 zmena obchodného mena - Union poisťovňa, a.s. schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 5/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.. S účinnosťou od 8.1.2003 zmena stanov schválená rozhodnutím X. riadneho valného zhromaždenia, uznesenie č. 5/02, priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou zo dňa 17.6.2002 č. N 217/2002, Nz 206/2002, spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Funkcia člena dozornej rady Ing. A. Pílkovej CSc. sa končí dňom 17.6.2002.
 • Zápisnica č. 4/2001 zo zasadnutia dozornej rady dňa 23.8.2001.
 • Zápisnica č.2/2001 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 23.5.2001.
 • Zvýšenie základného imania odsúhlasené na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 29.11.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 277/2000, Nz 249/2000 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou. Zmena stanov odsúhlasená na IX. riadnom valnom zhromaždení dňa 9.4.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 108/2001, Nz 104/2001 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.
 • Zápis z voľby členov dozornej rady volených zamestnancami v dňoch 22.6. - 6.7.2000
 • Zmena stanov schválená VIII. riadnym valným zhromaždením dňa 12.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 102/2000, Nz 91/2000
 • Zvýšenie základného imania predstavenstvom na zasadnutí dňa 2.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 279/99, Nz 251/99 spísanou notárkou JUDr. Máriou Sporkovou.
 • Osvedčenie zo VII riadneho VZ vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.5.1999 č. N 117/99, Nz 97/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
 • Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 285/98, Nz 253/98 dňa 2.11.1998 o zvýšení základného imania upísaním nových akcií.
 • Rozhodnutím VI. riadneho valného zhromaždenia, osvedčeného notárskou zápisnicou N 130/98, Nz 116/98, spísanou notárkou JUDr Máriou Sporkovou dňa 4.6.1998, boli prijaté zmeny stanov, zápisnica z dozornej rady č. 2/97 zo dňa 10.12.1997.
 • Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.a 23.9. 1997. Stary spis: Sa 740
 • Zmena stanov schválená valným zhromaždením, dňa 18.6.1997, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č.N 124/97, Nz 123/97. Stary spis: Sa 740
 • Notárska zápisnica N 190/96, NZ 176/96 zo dňa 1.10.1996 a N 127/96, NZ 121/96 zo dňa 8.7.1996. Stary spis: Sa 740
 • Notárska zápisnica N 100/95, Nz 92/95 napísaná dňa 26.6.1995 notárom JUDr. Máriou Sporkovou z riadneho valného zhromaždenia. Stary spis: Sa 740
 • Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.2.1994, notárska zápisnica N 39/95, Nz 39/95. Stary spis: Sa 740
 • Notárska zápisnica N 41/95, Nz 45/95 zo dňa 15.3.1995 osvedčujúca priebeh zasadnutia predstavenstva spoločnosti Stary spis: Sa 740
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva osvedčená not.záp. zo dňa 23.12.1994 č.N 339/94, Nz 334/94. Stary spis: Sa 740
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 22. 11. 1994 pod č. N 312/94, Nz 307/94. Stary spis: Sa 740
 • Notárska zápisnica zo dňa 8. 6. 1994 pod č. N 135/94, Nz 136/94, ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, kde boli prijaté nové stanovy spoločnosti. Stary spis: Sa 740
 • Rozhodnutím Valného zhromaždenia osvedčeného notárskou zápisnicou N 16/1993, Nz 16/1993 spísanou JUDr. Malíkovou, notárkou, dňa 27. 3. 1993 boli prijaté zmeny stanov. Stary spis: Sa 740
Uložené listiny
 • UP_GMS_meeting_9_2023.asice RJA
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • UP_Stanovy_2023_19_7_2023.asice
 • UP_Stanovy_2023_19_7_2023_TRK.asice
 • plna moc UP.asice
 • Výročná správa za rok 2022
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka
 • Minutes Union Poistovona 19.12.2022.asice-zápisnica
 • UP_GMS meeting 2_11_2022.asice zápisnica
 • vzdanie sa funkcie Majekova.asice
 • UP_GMS meeting 2_11_2022.asice - zápisnica
 • Minutes Union Poistovona 19.12.2022.asice - MVZ
 • UP_GMS meeting 2_11_2022.asice - MVZ
 • osvedcenie_NBS_2015.asice
 • Scholten_vzdanie_sa_UP.asice
 • UP_VZ_zapisnica_13_6_2022.asice - VZ
 • VZ_zapis_27_6_2022_1.asice
 • UP_VZ_zapis_27_6_2022_2.asice
 • Stanovy_UP_1_7_2022_vyznacene_zmeny.asice
 • Stanovy_UP_1_7_2022.asice
 • Podpisovy_vzor_UP_Murat_E.asice
 • Výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
 • Minutes_Union.asice - MVZ
 • KPMG_Sprava auditora o zistenych skutocnostiach_svk.asice
 • Rozhodnutie jediného akcionára Navrhovateľa o zlúčení .asice
 • Rozhodnutie jediného akcionára zanikajúcej spoločnosti o zlúčení.asice
 • Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice.asice
 • zápis z valného zhromaždenia a rozhodnutie jediného akcionára.asice
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • stanovy s vyznacenymi zmenami.asice
 • stanovy konsolidovane znenie.asice
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Zápisnica z MVZ spoločnosti Union poisťovňa, a.s. zo dňa 9.3.2020 vo forme notárskej zápisnice.asice
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
 • Zápisnica členov dozornej rady zo dňa 1.6.2020
 • Zápisnica č.7/2020 z dozornrj rady zo dňa 3.6.2020
 • Notárska zápisnica N 811/2020 zo dňa 9.3.2020, osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia, listina prítomných
 • Zápisnica č. 1/2020 zo dňa 15.1.2020
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • stanovy zo dňa 01.07.2019
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zápisnica č. 7/2018 z dozornej rady zo dňa 11.9.2018
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • stanovy spoločnosti s vyznačenými zmenami odsúhlasenými mimoriadnym valným zhromaždením
 • úplné znenie stanov k 23.2.2018
 • Stanovy zo dňa 11.1.2018
 • podpisový vzor Marinus Johannes Scholten
 • Notárska zápisnica N 394/2017, Nz 20799/2017, NCRls 21243/2017 z 15.6.2017, výročná správa za rok 2016
 • Zápisnica č. 9/2017 z dozornej rady z 31.5.2017
 • Zápisnica č. 10/2017 z dozornej rady z 26.6.2017
 • Stanovisko k voľbe člena predstavenstva z 26.6.2017 - Dušan Zemánek, Fredrik Hoogerbrug, Christiaan Simon Andreas Schonewille, Linda Marilyn Phillips, Uco Pieter Vegter, Martin Grešo,
 • Zápsincia z vyhodnotenia volieb členov dozornej rady z 30.5.2017
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Zápisnica č.1/2017 z dozornej rady zo dňa 25.1.2017
 • Zápisnica č.7/2016 zo dňa 23.12.2016
 • Vzdanie sa člena v predstavenstve - ing. Boris Masloviec, zo dňa 30.1.2017
 • Čestné vyhlásenie členov predstavenstva zo dňa 13.2.2017
 • Notárska zápisnica N 39/2017 zo dňa 24.1.2017, osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Stanovy zo dňa 24.1.2017
 • Stanovy-úplné znenie zo dňa 24.1.2017
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Úplné znenie stanov z 9.3.2016
 • Notárska zápisnica N 58/2016, Nz 4491/2016, NCRls 4603/2016
 • Stanovy a.s.
 • Stanovy zo dňa 11.02.2016
 • Notárska zápisnica N 58/2016, Nz 4491/2016, NCRls 4603/2016 z 11.2.2016, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, listina prítomných.
 • Osvedčenie o rozsahu činnosti z 10.12.2015
 • Zápisnica č. 9/2015 z dozornej rady z 9.10.2015
 • Zápisnica č. 7/2015 z dozornej rady z 25.9.2015
 • Zápisnica č. 5/2015 z dozornej rady z 19.6.2015
 • Notárska zápisnica N 427/2015, Nz 21391/2015, NCRls 21867/2015
 • Stanovy zo dňa 18.06.2015
 • Úplné znenie stanov zo dňa 18.06.2015
 • Výročná správa za rok 2014
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Úplné znenie stanov a.s. z 19.1.2015
 • Rozhodnutie zo dňa 22.12.2014
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2013
 • stanova a.s. zo dňa 02.04.2014
 • úplne znenie stanov zo dňa 02.04.2014
 • Zápisnica č. 1/2014 z dozornej rady z 7.3.2014
 • úplné znenie stanov z 30.1.2014
 • Notárska zápisnica N 91/2014, Nz 3487/2014, NCRls 3553/2014 z 30.1.2014
 • Notárska zápisnica N 316/2013, nz 22056/2013, NCrls 22499/2013 z 28.6.2013
 • Úplné znenie stanov z 27.6.2013
 • Výročná správa za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Zápisnica č. 3/2013 z dozornej rady z 15.5.2013
 • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2011
 • Úplné znenie stanov zo dňa 13.6.2011 - 2x
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka k 31.12.2010
 • Zápisnica č. 4/2010 z dozornej rady spoločnosti Union poisťovňa, a.s.
 • Podpisový vzor - Ing. Roman Podolák
 • Rozhodnutie NBS č. ODT-9850/2010
 • Rozhodnutie NBS č. OPK-2260/2009
 • Stanovy a.s. zo dňa 18.06.2010
 • Notárska zápisnica N 77/2010 NZ 22402/2010 NCRls 22751/2010 zo dňa 23.06.2010
 • Účtovná závierka 2009
 • Notárska zápisnica N 62/2009 NZ 21344/2009 NCRls 21582/2009 zo dňa 24.06.2009
 • Rozhodnutie zo dňa 02.06.2009
 • Zápisnica zo dňa 25.06.2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • Zápisnica č. 2/2009 z dozornej rady zo dňa 5.3.2009
 • Zápisnica č. 5/2008 z dozornej rady zo dňa 19.1.2009
 • Podpisový vzor - Kenneth Edward Hickey
 • fotokópia OP predsedu predstavenstva
 • Notárska zápisnica N 82/2008, NZ 26389/2008, NCRls 26117/2008 zo dňa 20.6.2008, stanovy, konsolidovaná účtovná závierka za rok 2007
 • Opravná doložka k notárskej zápisnici N 82/2008, NZ 26389/2008, NCRls 26117/2008 zo dňa 20.6.2008
 • Zápisnica č. 6/2007 z dozornej rady zo dňa 30.10.2007
 • Podpisový vzor - Ing. Boris Masloviec
 • Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa, zápisnica z valného zhromaždenia
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Martin Hargaš
 • Výpis zo zápisnica č. 2/2007 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 22.2.2007
 • Vzdanie sa členstva v predstavenstve - Arnoud Gijsbert Vink
 • Zápisnica č. 3/2006 zo zasadania dozornej rady z 31.7.2006
 • Podpisový vzor - Shaun Richard Russell
 • Rozhodnutie zamestnancov o voľbe členov dozornej rady z 23.6.2006
 • Zápisnica z XIV. riadneho VZ z 23.6.2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Výročná správa, účtovná závierka za rok 2004 vo forme notárskej zápisnice N 96/2005, NZ 26413/2005, NCRls 26077/2005
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.11.2004
 • Vzdanie sa členstva v dozornej rade - Michal Nastula
 • Výpis zo zápisnice č. 2/2004 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 9.6.2004
 • Podpisový vzor - Arnoud Gijsbert Vink
 • Úplné znenie stanov ku dňu 1.6.2004
 • Stanovy spoločnosti s vyznačenými zmenami
 • Výpis zo zápisnice č. 2/2004 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 9.6.2004
 • Notárska zápisnica N 169/2004, NZ 47221/2004
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-012/2004/POIS zo dňa 23.3.2004
 • Výpis zo zápisnice č. 1/2004 zo zasadania Dozornej rady zo dňa 5.3.2004
 • Správa nezávislého audítora a účtovná závierka za rok 2003
 • Výpis zo zápisnice č. 1/2004 zo zasadanian Dozornej rady zo dňa 5.3.2004
 • vzdanie sa členstva v predstavenstve zo dňa 5.3.2004
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2003, protest akcionára
 • Zápis z voľby členov dozornej rady
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Podpisové vzory - Ernst Robert Jansen, Fred Hoogerbrug, Jeffrey Medlock, Ing. Viera Poludvorná, Ing. Dušan Zemánek, Michal Tomasz Nastula
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2003
 • Správa predstavenstva, správa dozornej rady
 • Zmluva o výkone funkcie člena dozornej rady, vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
 • Podpisové vzory - Fred Hoogerbrug, Michal Tomasz Nastula
 • Úplné znenie stanov z 8.3.2003
 • Notárska zápisnica N 69/92, Nz 63/92
 • Notárska zápisnica N 16/1993, NZ 16/1993
 • Notárska zápisnica N 135/94, NZ 136/94
 • Notárska zápisnica N 100/95, NZ 92/95
 • Notárska zápisnica N 124/97, NZ 123/97
 • Notárska zápisnica N 130/98, NZ 116/98
 • Notárska zápisnica N 285/98, NZ 253/98
 • Notárska zápisnica N 117/99, NZ 97/99
 • Notárska zápisnica N 102/2000, NZ 91/2000
 • Notárska zápisnica N 108/2001, NZ 104/2001
 • Podpisový vzor - Ing. Tibor Bôrik /N 69/92, Nz 63/92/
 • Podpisový vzor - Shaun Richard Russell - Zápisnica č. 4/2001 zo zas. dozornej rady dňa 23.8.2001
 • Podpisový vzor - Ing. Elena Májeková - Zápisnica č. 1/1999 zo zasadnutia dozornej rady dňa 24.3.1999
 • Podpisový vzor - Nicolaas Everardus Albertus Slemmer - Zápisnica č. 2/2001 z mimoriadneho zas. dozornej rady dňa 23.5.2001
 • Notárska zápisnica N 217/2002, NZ 206/2002
 • Vzdanie sa funkcie člena dozornej rady - Anna Pilková
Dátum aktualizácie
13.07.2024
Domény