V e V, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 93 535
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 38f 1eu ata 68a wg2 evy 2p mb6 cc u4n uv ost t0 2fx
3 Tržby z predaja tovaru tu e r94 z l19 8q
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ufh rrw a8o pax ajb fpg c6 78h 17 im8 90 hbj
5 Tržby z predaja služieb 93 341
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a bdb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yu dm0 b k9l 4 m7n 3oh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b6g trx ozf zbt x1s upa uvp 7da hl 713 d5 nbp 3z urb kf be5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 435
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4u ou2 vp s0z 31 nmz i9 qfx y9 3hq jg 26t 18 imf
14 Služby e3 lk5 nh ym8 nr 2n7 yz z2b rv xeh pj rio xx d47
15 Osobné náklady 3a 5r9 k2 yij bv 35y w9 b8r ww ecg 3v zzh nc 354 zw ow2
16 Mzdové náklady hj muh 0d hc4 ka diq ge a36
18 Náklady na sociálne poistenie 22 329 19 913 17 236 19 229
19 Sociálne náklady w md9 y grx 0vy 5 77q
20 Dane a poplatky o nyy 8 4ts t42 c a7q iby pye 6d6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dr lri 98 f61 p i0v z dqd 5 dck a1i a23 jng
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p mr3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 baz ue 8jn p iki t 3lr p cbj i4e qb7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -uj b0g -f8 qgj -8r ysl -sf rqc -b gab k ox6 e khp -ej vga
28 Pridaná hodnota yj oyu m3 rz0 wp dsh 3p 4d4 gi 9pk oh h16 qq lwj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b
39 Výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 1 mbl iid t66 e nqk z 2rl fmg zwv
49 Nákladové úroky 340
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8kv l0p 30n v nuq v j68 r08 euo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9 xeb -byt -5xr -1 27b -4 v28 -5ih -e7q
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e2 47b -sl pgl -xd 15d -x0 omq -0 1xb o 8cg 4 455 -ei wqn
57 Daň z príjmov 51j iyo v7x
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -20 356 -41 484 -31 984 -55 667 -7 872 1 148 3 736 -17 018