ECOPRESS Magazines, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010
1 SPOLU MAJETOK 439 599 345 028
2 Neobežný majetok zl snq bi gvj
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ho 4j7 0z yl2
5 Softvér 14 051 12 485
6 Oceniteľné práva y7 lfr yj st2
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok f sor v h79
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 988 42 741
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4f uc9 3v xom
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 013
21 Dlhodobý finančný majetok súčet c 0y2 4 5ha
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely h atq u dr9
33 Obežný majetok 8ub mfh lx8 o1x
34 Zásoby súčet n c7y 6 osp
35 Materiál t n86 b mzl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 4p 5uq
52 Odložená daňová pohľadávka z1 h3v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 49f gy5 gih 2q0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kex 64v 4s1 q01
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7lt 8le 5h1 42e
63 Daňové pohľadávky a dotácie jm ro2 0
65 Iné pohľadávky l 2rj
71 Finančné účty ln 6gd sr 550
72 Peniaze a okw b 9ob
73 Účty v bankách 5f 5r5 wu m9v
74 Časové rozlíšenie súčet up tio 2 lrq
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3l dxw 2 7nv
PASÍVA 2009 2010
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9ev xgr swd 90w
80 Vlastné imanie oa s21 -c4 a9z
81 Základné imanie súčet c4o 292 xj4 4ln
82 Základné imanie xel q06 15a cxp
87 Zákonné rezervné fondy h6 z4v s7 x01
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ud sl7 my i5s
96 Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení xx wcg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov a9 epi -ymh h13
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 5c v95
99 Neuhradená strata minulých rokov -4xl wji
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -997 uzg -epc 7a8
101 Záväzky akl 8yl 7xn hfu
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 4qt pv8
114 Záväzky zo sociálneho fondu s60
117 Odložený daňový záväzok b ih8
122 Krátkodobé záväzky súčet b46 38d pup u96
123 Záväzky z obchodného styku súčet el yxy qb 84m
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám x7 ali
131 Záväzky voči zamestnancom ol hir f7 o6s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3v 2fa lu mqw
133 Daňové záväzky a dotácie ue tkq s9 48z
136 Krátkodobé rezervy fc 3m6 1s kd8
137 Zákonné rezervy 4 b8v x3 d89
138 Ostatné rezervy f mjl 3l jn9
141 Časové rozlíšenie súčet zi4 oaw 3hq 2km
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 4 la0
144 Výnosy budúcich období dlhodobé q 4o1 9 w13
145 Výnosy budúcich období krátkodobé gin bkt uqr i7z