FRANK SLOVAKIA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ist bey nr2 rbr 58v zyz pk6 04z 1dj l48 gqe 9za x e4d
3 Tržby z predaja tovaru p8m 7cx xmd zqp nrn ctx asb s53 s9g ji8 7zo m1p e oha
5 Tržby z predaja služieb 3 386 12 045 5 180 5 178 8 775 34 095
7 Aktivácia z 4np o fmk j ptk
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f 3tq hps
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hz fao q b8j w 66g 2 wyz 8 afa rp m7r
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wy7 tnf bm0 fi9 pgf bth czo 2ry ubd 79o 4j4 69v x1 ezs xv9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 221 271 350 786 186 090 107 615 85 726 82 881 7 402
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok d tp0 w ree g nk9 k f3u 4un 9ah rf
14 Služby zs dlr np htl ee ig5 af f65 x4 ybu is jx6 kbr rh
15 Osobné náklady 7l kc0 9w lb6 bp n21 8c tpx 4i gjv o3 83v g ds6
16 Mzdové náklady 0r 5vj hj 1tx ek p4p 5d zyk l5 z8j
18 Náklady na sociálne poistenie 14 605 15 225 12 391 10 345 7 881
19 Sociálne náklady u o5l 2 ihc j2p lnv 72w
20 Dane a poplatky n3d gks t6u 942 9fg h
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lmd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť rv gr3 5 ui8 t4r rf 2kg 5 hn8 jr xlt 8 z0i ha
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x gu7 -iq 66o -h7 bth -fj drl -av wt0 eu zzk -h xc1 -qce
28 Pridaná hodnota 5j ve9 m3 5or i1 a4j u fdk yl l1x ya w94 c sdq -tb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 32 d2j 1tu lnr kfo gy 5 tx
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 430 1mv glg peu wl
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 7cm 53i 8d7 xko
39 Výnosové úroky i p n
42 Kurzové zisky xk xxi yn 97 g 6s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c w9g 2sa ids s6q xhz p8q 1
49 Nákladové úroky by 5w
52 Kurzové straty p pt8 sd vy sg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 g02 9fg hbo xzf clv ei j
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti xl 7lz -oti -k7p -lwn -6m -fj2 fu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ko 4d7 -mz yj8 -1l bf3 -ro 8cb -al zec a8 hyr -v 0jy -5ad
57 Daň z príjmov wcj u6r jtf qd8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 30 273 -47 516 -33 107 -48 566 -12 768 38 297 -9 032 -1 088 -960 -960