CATV TRENČÍN spol. s r.o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 33 38 572 42 503
33 Obežný majetok v6 fh kex 7r 0ah
34 Zásoby súčet f 1 nad 4 klq
35 Materiál 4 i 3n0 0 kud
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby n 8d0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2t j vyv p gsb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p h k2q
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r q j8o
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 9 958 4 979
71 Finančné účty ik ug qxb x4 i9w
72 Peniaze u bf apy xx htf
73 Účty v bankách ey g z0d s sz8
74 Časové rozlíšenie súčet k1
76 Náklady budúcich období krátkodobé x5
PASÍVA 2009 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r6 bl jw4 mz ppl
80 Vlastné imanie 84 lq alf 2t pvo
81 Základné imanie súčet 1 1 277 w 847
82 Základné imanie 4 c m98 k 6ol
87 Zákonné rezervné fondy u 9 2lr m oyr
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond g b zrl b 95d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov t3 zd fga 4 hg6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dw wm a9q w 1x9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u x xi8 lx j76
101 Záväzky u 4 t3a q sgr
102 Dlhodobé záväzky súčet bb dr
114 Záväzky zo sociálneho fondu gg cm
117 Odložený daňový záväzok s
122 Krátkodobé záväzky súčet f 9 wia b h9p
123 Záväzky z obchodného styku súčet b kw9 f hbf
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám l
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu z2u 0l7
131 Záväzky voči zamestnancom s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qik yc
133 Daňové záväzky a dotácie a a08 d jt7
136 Krátkodobé rezervy s2m
137 Zákonné rezervy zsd