CATV TRENČÍN spol. s r.o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 33 38 572 42 503
33 Obežný majetok ui v8 1df d3 qc9
34 Zásoby súčet 7 4 b51 0 1wn
35 Materiál c 8 asq 7 glu
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 9 z0f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jc 8 nmf c 5vj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k f icq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6 a wrb
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 9 958 4 979
71 Finančné účty up qf 70e qn k4x
72 Peniaze 8 vt onq jg 4xc
73 Účty v bankách cm 6 ca5 6 q8j
74 Časové rozlíšenie súčet bu
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6g
PASÍVA 2009 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x1 ys 9ln e5 x81
80 Vlastné imanie bd up x53 cd zx6
81 Základné imanie súčet c k 1jw o 58g
82 Základné imanie c o ay8 v ild
87 Zákonné rezervné fondy 3 o q8q 5 ghs
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b r 19y j ly6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov vq fe ifj f p4g
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0n 2l a9u i mqa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m i 1vp 7n 42k
101 Záväzky o f brc v b4l
102 Dlhodobé záväzky súčet kf bn
114 Záväzky zo sociálneho fondu nm iq
117 Odložený daňový záväzok 8
122 Krátkodobé záväzky súčet o 8 l9c e zig
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 uwd 0 pe6
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6b9 h0r
131 Záväzky voči zamestnancom w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w7z cm
133 Daňové záväzky a dotácie c a13 d s9g
136 Krátkodobé rezervy on5
137 Zákonné rezervy 3g3