CATV TRENČÍN spol. s r.o. "v likvidácii" - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 33 38 572 42 503
33 Obežný majetok fs br atu t8 bnz
34 Zásoby súčet u w fxy m zm1
35 Materiál 5 u zhr d evw
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 3 3ka
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ur 8 dos i cap
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 3 2et
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 d mxp
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 10 9 958 4 979
71 Finančné účty 86 ty 74n tx ssz
72 Peniaze a dd co5 bd z20
73 Účty v bankách uu j 0b0 p s7z
74 Časové rozlíšenie súčet zg
76 Náklady budúcich období krátkodobé cj
PASÍVA 2009 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l8 i2 g3q 3h f1v
80 Vlastné imanie tz xi qoo 2b hle
81 Základné imanie súčet q q 9xz x 7jg
82 Základné imanie i t 3hn 0 4m0
87 Zákonné rezervné fondy v 4 ndw n vt8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond t a vq4 g efy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 4q i2 2hb 0 01u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cd uj 2b4 g pxc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m z w5k cy 4dd
101 Záväzky y 4 3g7 2 3v4
102 Dlhodobé záväzky súčet az so
114 Záväzky zo sociálneho fondu d6 em
117 Odložený daňový záväzok a
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 m xfn v 8mu
123 Záväzky z obchodného styku súčet r twl f 677
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám f
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu k07 nsh
131 Záväzky voči zamestnancom j
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ka7 8m
133 Daňové záväzky a dotácie p ys0 5 1mh
136 Krátkodobé rezervy la1
137 Zákonné rezervy djc