BRANKO, a.s. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
33/N
Dátum vzniku
15.06.1993
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
Predmety činnosti
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied (od 6.1.2018)
 • poľnohospodárka a lesná výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (poľnohospodárska výroba, rastlinná výroba a živočíšna výroba, lesná výroba) (od 6.11.2015)
 • poľnohospodárska prvovýroba (od 6.11.2015)
 • nákladná cestná doprava (od 12.11.2001)
 • vedenie účtovníctva (od 12.11.2001)
 • výroba mäsa a mäsových výrobkov-(mäsiarstvo a údenárstvo) (od 4.7.1995)
 • výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá (od 4.7.1995)
 • výroba usní a úprava koží (od 4.7.1995)
 • veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami (od 4.7.1995)
 • maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami (od 4.7.1995)
 • leasing spojený s financovaním (od 4.7.1995)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 4.7.1995)
 • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 10.8.1994)
 • živočíšna výroba a súvisiace služby (od 15.6.1993)
 • sprostredkovanie obchodu poľnohospodárskych základných surovín, živých zvierat, textilných surovín a polotovarov (od 15.6.1993)
 • veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami (od 15.6.1993)
 • veľkoobchod so surovými kožami a kožkami (od 15.6.1993)
 • veľkoobchod s krmivom (od 15.6.1993)
 • veľkoobchod so strojmi a technickými zariadeniami (od 15.6.1993)
 • podnikateľské poradenstvo v oblasti poľnohospodárstva (od 15.6.1993)
 • maloobchod-hydina a hydinové výrobky (od 15.6.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 650,00 €
 • Počet: 1931
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 09.03.2021
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení dňa 27.06.2002 v súlade so zákonom NR SR č. 500/2001 Z.z..
 • Zmena stanov akciovej spoločnosti schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 21.06.2001.
 • Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.1998. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 23.6.1999 (zmena sídla z: Štefánikova 88, Nitra na: Novozámocká 184, Nitra).
 • Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 20.2.1998.
 • Zmena stanov schválená Valným zhromaždením dňa 20.4.1995. Stary spis: Sa 97
 • Zakladateľská zmluva a stanovy novej akciovej spoločnosti boli prijaté dňa 16.12.1992. Stary spis: Sa 97
Uložené listiny
 • NZ 403/23 - osvedečenie o priebehu VZ
 • Súhlas s ustanovením do funkcie likvidátora
 • úplné znenie Stanov
 • BRANKO_úplné znenie Stanov.asice
 • Zápisnica z riadneho VZ
 • Listina prítomných zo zasadnutia riadneho VZ
 • úplné znenie Stanov z 10.08.2023
 • Zápisnica z MVZ
 • Listina prítomných z MVZ
 • úplne znenie Stanov II.
 • Zmluva o predaji časti podniku
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2022
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2021
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2020
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • N 44/2021 - Zápisnica z VZ
 • Podpisový vzor člena predstavenstva
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Listina prítomných
 • Súhlas s ustanovením predsedu predstavenstva
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Notárska zápisnica- osvedčenie z VZ
 • Listina prítomných.zep
 • Úplné znenie Stanov.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2016.pdf
 • Zápisnica z VZ
 • Súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Úplné znenie Stanov
 • Osvedčenie o VZ
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Súhlas s ustanovením
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica zo zasadania VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Výročná správa za r. 2012, zápisnica
 • Zápisnica o prevzatí časti podniku
 • Dodatok č.2 k zmluve o predaji časti podniku
 • Znalecký posudok č. 9/2012
 • Znalecký posudok č. 9/2012 II. časť
 • Znalecký posudok č. 9/2012 III. časť
 • Zápisnica z VZ, PL
 • Zápisnica z VZ,pozvánka, PL I.
 • Zápisnica z VZ, PL, pozvánka II.
 • Zápisnica z VZ, PL, pozv.
 • Výročná správa za r. 2011, zápisnica
 • Zápisnica z VZ + PL + pozvánka
 • Výročná správa za r.2010,zápisnica z VZ
 • Výročná správa za r. 2009, účtovná závierka, zápisnica
 • Rozhodnutie o premene
 • Stanovy
 • Výročná správa za r.2008, zápisnica
 • Výročná správa za r.2007, zápisnica, PL,pozvánka
 • Výročná správa za r. 2006
 • Zápisnica zo zasadnutia DR
 • Zápisnica z VZ - N 118/2006 + stanovy
 • Prezenčná listina
 • Pozvánka na VZ
 • N 118/2006, Zápisnica z VZ, stanovy, PL
 • Výročná správa za r. 2005
 • zápisnica z VZ
 • správa audítora o audite účtovnej závierky za r. 2004
 • správa audítora o audite konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2004
 • Zápisnica z valného zhromaždenia + prezenčná listina
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2003, výročná správa, správa audítora
 • Notárska zápisnica N 92/96 NZ 61/96 - osvedčenie
 • Výročná správa za r. 2002
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
 • Správa audítora
 • Notárska zápisnica N 340/02 NZ 331/02 - osvedčenie
 • Výročná správa za rok 2001, prehľad peňažných tokov, súvaha a výkaz ziskov a strát k 31.12.2001, príloha k účtovnej závierke, správa audítora
Dátum aktualizácie
12.05.2024
Domény