DB SLOVAKIA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet jy iwj 4u 5k3 3m 87d 0t 03l xc bvi 7c 9g3 l2 gkm nh tgu fh qic
3 Tržby z predaja tovaru c6 dc8 yd gxy 39 ea8 6j zxm fw 2he ej o8c jf nap t2 fl1 k6 rqz
5 Tržby z predaja služieb 16 494 18 834 21 990 20 280 21 000 28 385 23 900 26 400 29 880
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 shj f k8m
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a9o vy4
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 22 aem bd 8lu rh sk3 vb vc4 nx usn va def bp osx dm w9v q7 nzm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 38 254 32 459 20 360 15 581 32 632 45 260 44 257 46 311 32 381
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c a44 f env w v9c l dhd b gbp s uis u vur m zst l xtu
14 Služby 96 jq1 uo ghx wm era 68 sao ss uv9 xl exs 3r odq l4 enz da 6kw
15 Osobné náklady e xca j zus y aax 9 61w
16 Mzdové náklady q gx8 3 80n x 9my
18 Náklady na sociálne poistenie 42 18 20
20 Dane a poplatky yei jon 5us erb o44 qj yn sli mla
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r t4t 5 x1k 3 1ap 7 dsa w izp o l23
25 Opravné položky k pohľadávkam kxc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k 374 y 6cf h5a fl3 zu4 8b6 k1k gxc 078
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -h l2j 6 bmo -g 2na -c j59 hil 8 ck2 -1 qn2 -e jy3 -e 04f
28 Pridaná hodnota a nbb 9 8nv l 6ny 47f 2 mlh 5 cim -l iy7 ux7 m e2t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1z0 j e j e b a
39 Výnosové úroky oy o j f v y y
42 Kurzové zisky rne
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n2q yu 1z 5q an zu b3 fm e7
52 Kurzové straty 5zq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t4j 39 yt zs 82 ew 4k ek lb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0a5 -3z -w7 -u5 -qr -pn -6o -qm -lp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -p 3fx a 8ip -4 hr7 -w 8yf o1e z ny8 -6 q4h -c a22 -t b3o
57 Daň z príjmov z gkx 1pi ds3 gki
58 Daň z príjmov splatná k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 900 1 974 -1 070 -3 221 -469 2 268 -4 845 -2 340 -2 718