Liečebné termálne kúpele, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
802/S
Dátum vzniku
09.01.1996
Konanie menom spoločnosti
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť koná a podpisuje za spoločnosť predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripojí svoj podpis predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
Základné imanie
1 427 170,00 €
Predmety činnosti
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 23.8.2012)
 • reklamné a marketingové služby (od 23.8.2012)
 • prevádzkovanie cestovnej agentúry (od 23.9.2003)
 • pohostinská činnosť (od 23.9.2003)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 28.5.2003)
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti hardware a software (od 28.5.2003)
 • v súlade so zák.č. 20/1996 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi zákonmi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú starostlivosť pacientom Slovenskej republiky a pacientom zo zahraničia (od 9.1.1996)
 • komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným Ministerstvom zdavotníctva SR a s ním súvisiacimi predpismi (od 9.1.1996)
 • pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekár- skymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov (od 9.1.1996)
 • okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov Slovenskej republiky a zahranič- ným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta (od 9.1.1996)
 • spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravot- níckych služieb (od 9.1.1996)
 • poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom SR a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú, resp. doplňujú poskytovanú liečebnú starostlivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce, osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a pod. (od 9.1.1996)
 • zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre (od 9.1.1996)
 • zabezpečovať podmienky pre ochranu prírod- ných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (od 9.1.1996)
 • zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel (od 9.1.1996)
 • ubytovacie a stravovacie služby (od 9.1.1996)
 • maloobchod s upomienkovými predmetmi, propagačným materiálom a kozmetikou (od 9.1.1996)
 • pohostinská činnosť (od 9.1.1996)
 • prevádzkovanie termálneho kúpaliska a plaveckého bazénu (od 9.1.1996)
 • zobraziť ukončené
 • zmenárne (od 5.3.2004 do 30.11.2012)
 • leasing spojený s financovaním (od 28.5.2003 do 30.11.2012)
 • faktoring a forfaiting (od 28.5.2003 do 30.11.2012)
 • nepravidelná autobusová doprava (od 28.8.1997 do 30.11.2012)
 • výroba tepelnej energie a teplej vody (od 9.1.1996 do 30.11.2012)
 • pranie prádla (od 9.1.1996 do 30.11.2012)
 • záhradnícke služby (od 9.1.1996 do 30.11.2012)
 • vodoinštalárske práce (od 9.1.1996 do 30.11.2012)
 • ubytovacie a stravovacie služby (od 23.9.2003 do 12.5.2011)
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie (od 9.1.1996 do 22.9.2003)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Hodnota: 33,19 €
 • Počet: 43000
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 29.01.2010
Štatutárny orgán
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 28 V/1/2003 - 248 zo dňa 17. 1. 2004 právoplatné dňa 14. 1. 2004 súd vyrovnanie dlžníka Liečebné termálne kúpele, a. s. vyhlasuje za skončené.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 2.7.2004. Dodatok k zápisnici z 21.7.2004. Stanovy spoločnosti.
 • Zánik funkcie MUDr. Petra Bališa, r.č.: predsedu predstavenstva dňom 25.8.2003. Notárska zápisnica č. N 2332/2003, Nz 75077/2003 vyhotovená Mgr. Tomášom Leškovským, notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu, notára, ktorá osvedčuje priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 25.8.2003, na ktorom bol doplnený predmet činnosti, zmenený spôsob konania menom spoločnosti a došlo k zmene v obsadení funkcie predsedu predstavenstva.
 • Uznesením KS v Banskej Bystrici zo dňa 1.8.2003 č.k. 28 V /1/2003-162 súd povolil vyrovnanie dlžníka Liečebné termálne kúpele, a.s. Súd ustanovil vyrovnacieho správcu JUDr. Emila Vaňka, r.č. : , AK Nám. SNP 26/75, Zvolen.
 • . Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia mimoriadneho val- ného zhromaždenia zo dňa 01.12.2001, 09.02.2002 a 19.02.2003 v spoljení s mimoriadnym valným zhromaždením zo dňa 03.03.2003 - v NZ 15537/2003, napísanej JUDr. Annou Máčajovou, notárkou Zvolen, Kozačeka 11, ako aj úplné znenie stanov.
 • . Zapisuje sa zmena v zmysle mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 7.6.2001 v orgánoch spoločnosti.
 • . Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 30.5.1997 bola schválená zmena stanov.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 7.12.1995 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. /jednorázovo §§ 172, 175/ a prijatím stanov. Stary spis: Sa 980
Uložené listiny
 • znalecký posudok č. 076/2005
 • znalecký posudok č. 075/2005
 • priebeh VZ - Nz 31706/2005
 • dodatok č. 3 k stanovám
 • úplné znenie stanov
 • výročná správa 2005
 • zápisnica z valného zhromaždenia
 • výročná správa 2006
 • informácia o audite výročnej správy
 • účtovná závierka 2006
 • výročná správa 2007
 • výročná správa 2008
 • výročná správa 2009
 • stanovy
 • výročná správa 2010
 • ÚZ+správa audítora 2010
 • Notárska zápisnica Nz 12003/2003, Nz 15537/2003 + úplné znenie stanov a.s.
 • NZ 15537/2003
 • Dodatok k Stanovám
 • Notárska zápisnica N 42/02, Nz 40/02
 • Notárska zápisnica N 2332/2003, Nz 75077/2003
 • Podpisový vzor - Mgr. Art Jaroslav Pehal
 • Účtovná závierka za rok 2002
 • Správa o činnosti spoločnosti za rok 2002
 • Uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici 28V/1/2003-162 z 1.8.2003
 • Dodatok č. 2 k stanovám zo dňa 11.6.2004
 • Notárska zápisnica N 109/2004, Nz 56043/2004
 • Notárska zápisnica 31706/2005
 • výročná správa 2004 + ÚZ
 • úplne znenie stanov
 • súhlas s ustanovením do funkcie+podpisový vzor
 • Stanovy+plná moc
 • ÚZ +VS+správa audítora 2011
 • Zápisnica z VZ
 • NZ 10182/2011 - Osvedčenie VZ
 • Stanovy
 • NZ 1890/2012 - Osvedčenie MVZ
 • NZ 23433/2012 - Osvedčenie VZ
 • zasadnutie mimoriadneho VZ - N 463/2012, Nz 38158/2012, NCRls 38974/2012
 • výročná správa 2005 +správa audítora+účtovná závierka 2005
 • výročná správa 2003 + ÚZ + správa auditora + správa dozornej rady
 • NZ z VZ
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Dátum aktualizácie
09.11.2019
Domény