Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze - Podrobnosti

Vložka číslo
470/V
Dátum vzniku
06.06.1994
Konanie menom spoločnosti
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda.
Základné imanie
4 152 600,00 €
Predmety činnosti
 • 1. poisťovacia činnosť podľa prílohy č. 1 zákona o poisťovníctve - Klasifikácia poistných odvetví podľa poistných druhov: Časť B - poistné odvetvia životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenia spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženie na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 2. Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a v druhom bode spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. (od 2.3.2016)
 • vykonávanie sprostredkovateľských činností pre banky (od 19.5.2006)
 • zobraziť ukončené
 • poisťovacia činnosť v súlade s Klasifikáciou poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonu o poisťovníctve a to pre: poistný druh A - životné poistenia poistné odvetvia: 1. poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre príprad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 4. poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5 (od 30.11.2011 do 1.3.2016)
 • poisťovacia činnosť v súlade s Klasifikáciou poistných odvetví podľa poistných druhov, ktorá tvorí prílohu k zákonu o poisťovníctve a to pre: poistný druh A - životné poistenia poistné odvetvia: 1. poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre príprad smrti alebo dožitia, 2. poistenie vena alebo prostriedkov na výživu detí, 5. dôchodkové poistenie, 6. poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5 (od 26.6.2004 do 29.11.2011)
 • poisťovacia činnosť (od 27.11.1995 do 25.6.2004)
 • zaisťovacia činnosť (od 27.11.1995 do 25.6.2004)
 • uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky pri zjednávaní poistenia v jej prospech, pokiaľ to bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (od 27.11.1995 do 25.6.2004)
 • zábranná činnosť (od 27.11.1995 do 25.6.2004)
 • ďalšie činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou v zmysle § 7 odst. 3 zák. č. 24/91 Zb. (od 27.11.1995 do 25.6.2004)
 • sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb (od 6.6.1994 do 30.12.2003)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 18,00 €
 • Počet: 230700
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 03.11.2006
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Pavel Fiala
  Matuškova 2
  04001 Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.04.2015
  Názov funkcie: člen
 • RNDr. Peter Talán
  Kuzmányho 25
  04001 Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.04.2015
  Názov funkcie: predseda
 • Ing. Helena Vernerová
  Užhorodská 1
  04001 Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 15.04.2015
  Názov funkcie: člen
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom, IV.ÚS 467/2018-75 zo dňa 29. novembra 2018, právoplatným dňa 23.1.2019, uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn. 31K/28/2017 z 2. mája 2018 (ktorým Okresný súd Košice I odvolal správcu podstaty JUDr. Martina Morochoviča a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Závodskú) zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Okresný súd Košice I následne uznesením sp. zn. 31K/28/2017-3316 zo dňa 28.marca 2019, právoplatným dňa 5.4.2019, odvolal JUDr. Martina Morochoviča z funkcie správcu podstaty úpadcu. Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/28/2017-3383 zo dňa 21. mája 2019 právoplatným dňa 28.5.2019 ustanovil Ing. Janu Kollárovú za správcu podstaty úpadcu.
 • Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 31K/28/2017 zo dňa 02.05.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2018 odvolal správcu podstaty JUDr. Martina Morochoviča a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Janu Závodskú.
 • Okresný súd Košice I uznesením sp.zn. 31K/28/2017 zo dňa 05.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.03.2018 odvolal správcu podstaty JUDr. Danu Husťákovú a ustanovil nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Martina Morochoviča. Zavedenie nútenej správy Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. z. 100-000-044-845, sp. NBS1-000-012-201 zo dňa 14. júna 2017 o zavedení nútenej správy podľa § 139 ods. 1 písm. l) v spojení s § 147 a nasl. zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých iných zákonov v znení neskorších predpisov. Začiatok nútenej správy: 15.06.2017. Skončenie nútenej správy: 30.01.2018
 • Okresný súd Košice I uznesením č. k. 31K/28/2017 zo dňa 23.01.2018, právoplatným dňa 30.01.2018 ustanovil do funkcie správcu podstaty spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a.s., so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904 JUDr. Danu Husťákovú, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S738.
 • Dodatok a úplné znenie stanov zo dňa 4.8.2003.
 • Zápisnica z VZ zo dňa 27.3.2003.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 16.12.2002.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 18.10.1999.
 • Notárska zápisnice č. N 46/00, Nz 44/00 z priebehu MVZ konaného dňa 27.3.2000.
 • Zápisnica z VZ zo dňa 26.2.1998.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.5.1997.
 • Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 10.6.1995.
 • Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 10.1.1995.
 • Zmena stanov schválená valným zhromaždením zo dňa 11.10.1994.
 • Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.3.1994 podľa zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Notárska zápisnica N 87/2010, Nz 14290/2010, NCRls 14516/2010
 • Notárska zápisnica č. N 114/2006, Nz 17195/2006, NCRls 17090/2006
 • Notárska zápisnica č. N 278/2006, Nz 42561/2006, NCRls 42356/2006
 • Notárska zápisnica N 96/2016 o priebehu MVZ, dodatok č.1/16 k Stanovám, Stanovy
 • Notárska zápisnica č. N 44/2003, Nz 22885/2003
 • Notárska zápisnica č. N 72/2005, Nz 41831/2005, NCRls 41260/2005 - Zápisnica z MVZ, Dodatok, Stanovy
 • Dodatok k stanovám
 • Notárska zápisnica č. N 329/02, Nz 328/02 - Zápis z MVZ, Dodatok, Stanovy
 • Notárska zápisnica č. N 231/2003, Nz 66515/2003 - Zápis MVZ, Stanovy
 • Notárska zápisnica č. N 372/2003, Nz 116660/2003 - Zápis z MVZ
 • Notárska zápisnica č. N 165/2004, Nz 49954/2004 - Zápis z VZ, Dodatok, Stanovy
 • Notárska zápisnica č. N 507/2011, Nz 45852/2011, NCR1s 46947/2011
 • Dodatok ku stanovám
 • Notárska zápisnica č. N 56/05, Nz 12544/05, NCRls 12389/05 - Zápis z MVZ, Dodatok, Stanovy
 • Stanovy
 • Podpisové vzory - RNDr. P. Talán, Ing. J. Koma, Ing. P. Fiala, Ing. V. Hrabovský, Ing. G. Angušová, Ing. R. Dadulák, Ing. J. Mucha, Ing. I. Hradovský, RNDr. A. Talánová
 • Podpisový vzor predsedu predstavenstva - RNDr. Peter Talán
 • Podpisový vzor členky predstavenstva - Ing. Helena Vernerová
 • Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Pavol Fiala
 • Podpisový vzor predsedu dozornej rady - Ing. Juraj Mucha
 • Podpisový vzor členky dozornej rady - RNDr. Adriana Talánová
 • Podpisový vzor členky dozornej rady - Mgr. Oľga Muchová
 • Podpisový vzor člena dozornej rady - Robert Verner
 • Podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Igor Hradovský
 • Podpisový vzor - R. Verner
 • Podpisové vzory - Ing. J. Takáč, Ing. G. Angušová, Ing. V. Hrabovský
 • Výročná správa za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2005, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2021 - časť 1
 • Výročná správa za rok 2021 - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 12/2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Správa audítora 1994, účtovná závierka
 • Výročná správa 1995, správa audítora, účtovná závierka
 • Výročná správa 1996
 • Výročná správa 1997, správa audítora, účtovná závierka
 • Výročná správa 1998
 • Konsolid. účt. závierka a výročná správa 2000
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka k 30.6.2006
 • Výročná správa 2006
 • Výročná správa 2007 so správou audítora
 • Výročná správa 2008 a správa audítora
 • Výročná správa 2009
 • Výročná správa 2010
 • Správa audítora 2011, výročná správa
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Výročná správa 2012, správa audítora
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 5.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Audítorská správa 2003
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 4.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 06/2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 01/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka 2003, Výročná správa, Správa audítora
 • Ročná správa 2002, správa audítora
 • Výzva 1996
 • Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/28/2017
 • Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/28/2017-3316
 • Uznesenie Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31K/28/2017-3383
 • Rozhodnutie NBS č. OPK-701/2007-2
 • Osvedčenie o rozsahu poisťovacej činnosti
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. GRUFT-016/2004/POIS
Dátum aktualizácie
16.11.2022
Domény