BANE Spišská Nová Ves, štátny podnik v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2024
1 SPOLU MAJETOK 1 853 373
2 Neobežný majetok t 8g0 ofy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 853 262
12 Pozemky u els hr4
33 Obežný majetok 3k5
71 Finančné účty 18j
73 Účty v bankách szt
PASÍVA 2024
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j fpy r9d
80 Vlastné imanie -5u4 d85
81 Základné imanie súčet i gzr ene
82 Základné imanie 7 4at 01m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x po5 hmo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p t5a
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 bqd ozu
101 Záväzky 0 9p9 67g
102 Dlhodobé záväzky súčet i lrf
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 8s5
122 Krátkodobé záväzky súčet r e8i k5v
123 Záväzky z obchodného styku súčet l 7o4 fwu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 tb2 diy
131 Záväzky voči zamestnancom c5c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 i3y
133 Daňové záväzky a dotácie gp hhi
135 Iné záväzky ik w2n