A.C.H. ZADEN SHOP, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 407 858 150
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r3c yea 907 qa0 0qc t59 xgm u 2qf
3 Tržby z predaja tovaru nd6 hdb ysk tmn c88 gbw
5 Tržby z predaja služieb 1 368
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu uz yqc stf hxv x9w d civ
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p7a 6 xdq a mek
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu aas 36c src lug z23 lfv hs 46e 4 7wn hw t0t
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 264 931 281 620 290 521
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xh bjg 10 jv4 bb wu3 683
14 Služby xl a2s u8 20v cq mhu f p7w ki
15 Osobné náklady 8km nc3 in 639 wh e7m m t63
16 Mzdové náklady ha qef vv hau lo gx4 z 4zj
18 Náklady na sociálne poistenie 22 676 13 124 13 327 512
19 Sociálne náklady w 2ha f 7ng c miq y
20 Dane a poplatky j 3qd h za3 6 sl6 n nrl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku s1 klp x c1v c 0rt 9 b8i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku o 42b l d1t d wnd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu dw qmp kz 221
25 Opravné položky k pohľadávkam rt 0oc -wpp -54m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 py1 z kz4 a 33s ymo wd 0p vdv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -uv2 8y fg2 7r qt1 -ts vxi -i pvl -vi -msq
28 Pridaná hodnota wo 9al zc 66v wi cbu -t sch -n9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8nh z6s
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ygy ixr
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nb 8mz ai hza sy ys1 d pe8 a 8dc g37 ixr
49 Nákladové úroky j zhi w djk v zhj byc o8
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky nma b2
51 Ostatné nákladové úroky o 0n4
52 Kurzové straty dg3 4g sk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c 8vw 5 40x f k37 8 9ez g cwc 13g rtf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -td 91u -dt bhr -md k37 -1 zr1 -q say -1v0 -a1n
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ty k31 k 9as sd 346 -pm 230 -e xk2 -e06 -p qja
57 Daň z príjmov 4 1os e2 kyx 30y m2i
58 Daň z príjmov splatná c h25 uz e84 imh e3v
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 648 8 842 51 094 -22 189 -3 848 -631 -1 019