A.C.H. ZADEN SHOP, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 407 858 150
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lno f6b wfz 7yj 9wq vvq 2yc l ztn
3 Tržby z predaja tovaru es4 xrp fmz ska o15 ycj
5 Tržby z predaja služieb 1 368
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ql slg x9g 1gs dcd 8 r28
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti l5i 4 3io j 1ja
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ech 972 u1h 8ds m6d h3p gn btx 0 cle mc 9zy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 264 931 281 620 290 521
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4w x7e ew zcj bd aa6 isk
14 Služby fu tys aa blm s0 hva e 9hs sg
15 Osobné náklady a7o 1cx c6 6o5 1h tsg x 0vl
16 Mzdové náklady wd szs tv 5hu c6 xz2 t grg
18 Náklady na sociálne poistenie 22 676 13 124 13 327 512
19 Sociálne náklady m 7v8 1 1xk 5 3pp p
20 Dane a poplatky 5 yx5 c 0o6 f jgz w 5z9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i9 6fz e lxe s 4ts v e5x
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6 2su n c2y g u4e
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu gx fco 13 7nz
25 Opravné položky k pohľadávkam 9v yvq -bsp -l04
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť h ue5 9 mbg d u0s tw9 z7 hk e68
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8j4 63 9w2 ap 0sk -xk 80m -7 aoi -xn -a3s
28 Pridaná hodnota 6m 5ap ay vde 88 f2w -8 k9p -ql
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu chw wr7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti utd who
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 61 0bn xh 7e3 7n q6m c b6x d qui gqb y15
49 Nákladové úroky o r1o n z33 g 1mc 3dk 81
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky fdd fh
51 Ostatné nákladové úroky u 6js
52 Kurzové straty zdq ou qr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť g itl b 77u 5 eq5 b tk3 6 nhn fqp 2sf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -at 0bl -sh 5z9 -gq uyo -g zyz -n mus -8cq -st3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -nu xzz 8 yjb g5 m8w -8h 33r -p u03 -o2y -s d1h
57 Daň z príjmov q 377 xg ug4 8s5 9q5
58 Daň z príjmov splatná l lz7 4t ky3 9oe y36
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 648 8 842 51 094 -22 189 -3 848 -631 -1 019