A.C.H. ZADEN SHOP, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 407 858
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q9c 9p9 zk6 ybs khh fk4 wwn 1 0f1
3 Tržby z predaja tovaru fuq bxx cms v4r 3jg 9rl
5 Tržby z predaja služieb 1 368
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4y 0xc j0p oh3 riu 4 l0q
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k81 0 xx0 7 0o8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9wt 6ws 5fj pbr kn3 pwn m0 4po c bfo fk q1u
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 264 931 281 620 290 521
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lt iw1 a4 d7g zc sen 4pg
14 Služby 47 777 0p oif 8c svj f p25 9h
15 Osobné náklady f7f 1fn pd src 5l kqk 6 fbi
16 Mzdové náklady s9 6av va zv4 a3 51w 8 dov
18 Náklady na sociálne poistenie 22 676 13 124 13 327 512
19 Sociálne náklady k yla 2 zar o x3b 3
20 Dane a poplatky k uri d fkh o eln r tju
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lm pth s n31 e 9lc 2 trs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sm of2 b gx4 o e10 f s3w
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ns q3i b3 491
25 Opravné položky k pohľadávkam v2 5z5 -rzz -z8s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v w63 w q72 8 9cz x93 js at s2q
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -r4b a1 kcb 6f jfl -kz t39 -2 fvt -3j -9yn
28 Pridaná hodnota fr sdq m4 ba8 nu vli -n zbz -zs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu olr zep
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 15r 96f
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ya 30r xf 1fi tw rml v txc 7 fic 7s6 nk2
49 Nákladové úroky w 3d7 g gj8 f 17l wvt hw
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky tws ve
51 Ostatné nákladové úroky o 293 a brm
52 Kurzové straty aix 9l 1b
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l 8yr i 7em l ue0 v sgg 4 u0n p54 onu
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c7 gh5 -y2 fsj -hq hq4 -n ey2 -s riz -oey -vc5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -78 h8c s ohw kp 9ca -54 our -s b6n -5se -b nmr
57 Daň z príjmov 7 g31 sn nmk xcu glo
58 Daň z príjmov splatná 8 6w4 03 g35 3em pzk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 648 8 842 51 094 -22 189 -3 848 -631 -1 019