SLOVBOHEMIA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 161 197 149 587 134 524 134 524
2 Neobežný majetok 3 z1f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 979
15 Pestovateľské celky trvalých porastov j x3b
33 Obežný majetok bki xp5 3w9 x9x wfl e6b kma a1i
34 Zásoby súčet mw dcb
35 Materiál d3 7rn
39 Tovar h1 il0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fb b78 vf kx0 o pzs k xcr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f0 wnl g z4l 4 yda
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ql j9j 0 utr m 6ns
58 Čistá hodnota zákazky 4o h67
71 Finančné účty r ht9 au j84 s6a 3yz 56x k4d
72 Peniaze b cc3 lm rpt tom o19 3xg 0dm
73 Účty v bankách 7k x1 2j tf
74 Časové rozlíšenie súčet df laz yg gr3 oh 5u7 pz kug
75 Náklady budúcich období dlhodobé dv bfo
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4z 759 p5 oqm sn akw
PASÍVA 2010 2011 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1eg pkd yns n9b rtz 6cs rpt r9t
80 Vlastné imanie j j9x ytm bq s hu2
81 Základné imanie súčet r wqx 5 jv9 i n97 i unq
82 Základné imanie e hnw w 1dy h ftd 7 3mv
86 Ostatné kapitálové fondy yc o67 5go 7ub
87 Zákonné rezervné fondy lz7 0fd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xdb 10v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r ivd -o vbi
99 Neuhradená strata minulých rokov -z bq6 -u r20
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5z v21 -d7u h4c -l2 n 3ty
101 Záväzky pbt 2a4 v3q g3j akq 4hb c8x r48
102 Dlhodobé záväzky súčet mj 100 9 nka 6 cem qpb
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet d o3x o m0s v reb
114 Záväzky zo sociálneho fondu v2d xze z2r sc0
122 Krátkodobé záväzky súčet e7e 4a9 tke ham u1p lte xv7 y02
123 Záväzky z obchodného styku súčet rm sbl 63 wi1 pk 7n4 8s lef
131 Záväzky voči zamestnancom vji
132 Záväzky zo sociálneho poistenia eh 9zg gr 7m8 do kuq ty 50v
133 Daňové záväzky a dotácie c1 f13 1a ltn mz hl1 eu ri3
135 Iné záväzky 6b fp2 11 i73 a4 8fh 6n j92
139 Bežné bankové úvery f o z k
141 Časové rozlíšenie súčet p9 96m l6 v9w ho yah o4 pq0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 4n ibo 5j qf7 6e 09b rf ir1