Imunoalergológia Dzurilla s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
13202/N
Dátum vzniku
29.04.2002
Konanie menom spoločnosti
Každý z konateľov je oprávnený konať za spoločnosť samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia typu poliklinika podľa povolenia vydaného v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciach v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (od 19.5.2016)
 • prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb (od 22.11.2005)
 • čistiace a upratovacie práce (od 22.11.2005)
 • prevádzkovanie parkoviska (od 22.11.2005)
 • zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku budov (od 22.11.2005)
 • doprava do zdravotníckych a zo zdravotníckych zariadení (od 22.11.2005)
 • testovanie, meranie a analýzy (od 22.11.2005)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 22.11.2005)
 • organizovanie školení, kongresov a seminárov (od 22.11.2005)
 • organizovanie odborných, vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (od 22.11.2005)
 • reklamná a propagačná činnosť (od 22.11.2005)
 • organizovanie výstav (od 22.11.2005)
 • tvorba videozáznamov (od 22.11.2005)
 • prenájom motorových vozidiel (od 22.11.2005)
 • finančný leasing (od 22.11.2005)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností) (od 29.4.2002)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) (od 29.4.2002)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 29.4.2002)
 • ekonomické a organizačné poradenstvo (od 29.4.2002)
 • zobraziť ukončené
 • ambulancia všeobecného lekára (od 30.4.2011 do 18.5.2016)
 • zariadenie jednodňovej ambulantnej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia (od 28.9.2010 do 18.5.2016)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia klinickej imunológie a alergológie (od 7.9.2010 do 18.5.2016)
 • zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická imunológia (od 7.9.2010 do 18.5.2016)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia klinickej onkológie (od 7.9.2010 do 18.5.2016)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia oftalmológie (od 7.9.2010 do 18.5.2016)
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia pneumológie a ftizeológie (od 7.9.2010 do 18.5.2016)
 • poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a v ambulancii v odbore klinická imunológia a alergológia (od 13.1.2003 do 6.9.2010)
 • poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení - samostatné zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická imunológia (od 5.9.2002 do 12.1.2003)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.11.2017 o zrušení spoločnosti VVP Cargo, s.r.o., so sídlom Fatranská 5, 949 01 Nitra, IČO : 46 918 183 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Imunoalergológia Dzurilla s.r.o., so sídlom Malá kamenná 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 547 140. Zmluva o zlúčení zo dňa 01.12.2017 vo forme notárskej zápisnice č. N 646/2017, Nz 49759/2017 NCRIs 50548/2017 uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou VVP Cargo, s.r.o. ako zanikajúcou spoločnosťou a Imunoalergológia Dzurilla s. r.o. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť Imunoalergológia Dzurilla s.r.o., so sídlom Malá kamenná 2, 949 01 Nitra, IČO: 36 547 140 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13202/N sa stáva dňom 01.01.2018 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti VVP Cargo, s.r.o., so sídlom Fatranská 5, 949 01 Nitra, IČO: 46 918 183 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 33201/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 01.01.2018, teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.
 • Dodatok č. 2 zo dňa 19.12.2002 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 17.07.2002.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 10.4.2002 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
Uložené listiny
 • SZ
 • Zápisnica z VZ
 • ŽL
 • Podpisový vzor MUDr.Martina Dzurillu
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Účtovná závierka r. 2005
 • Účtovná závierka r.2006
 • Účtovná závierka za r.2005
 • Účtovná závierka za r.2006
 • Účtovná závierka za r.2007
 • SZ - úplné znenie
 • Účtovná závierka za r. 2008
 • Rozhodnutie NSK
 • Účtovná závierka za r.2009
 • Účtovná závierka za r.2010
 • Účtovná závierka za r. 2011
 • Účtovná závierka za r. 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.tiff
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zmluva o zlúčení
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z valného zhromaždenia
 • Dodatok č. 1
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Dodatok č.2
 • Podpisový vzor MUDr. Eva Dzurillová
 • Súvaha, výkaz ziskov a strát za r. 2003
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
18.09.2020