OPERA JET a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet iw ex8 go7 ii zhh 1uy
3 Tržby z predaja tovaru 6 ejv
5 Tržby z predaja služieb 12 475 617 9 920 155
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3a nsl bzx
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 t7t wcs 7 xj0 kyu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu aa t6q h18 fe lwt lbg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 109
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w gpi 71y c 9we uh9
14 Služby ee dac 2rf jp 4mj sba
15 Osobné náklady cag w2d ffs oyw
16 Mzdové náklady zu1 7om ixd 82n
18 Náklady na sociálne poistenie 72 709 68 244
19 Sociálne náklady h itc 5 o77
20 Dane a poplatky kd yzv x7 3ec
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d71 6iz ioi 5b9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4l7
25 Opravné položky k pohľadávkam t5 vv0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 10l xe1 wka 41y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 5cm m5t -2dp o7v
28 Pridaná hodnota -k nqy vun -4 xxb o2e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 43 0mj cc 5eb
39 Výnosové úroky e3t s n8u
42 Kurzové zisky fb uvy uf 0v8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4q6 98e zf4 2i3
49 Nákladové úroky ff adq ei lx9
52 Kurzové straty sq nvb wy f18
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l8 ob5 sy sza
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -30 zzq -gm ef8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vo mla -yno ldl
57 Daň z príjmov 69 cmp -0 cp2
58 Daň z príjmov splatná 1d t
59 Daň z príjmov odložená b1 azp -o zlj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 994 -756 867