OPERA JET a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ht k1g rci fh juw 5n1
3 Tržby z predaja tovaru 8 uz4
5 Tržby z predaja služieb 12 475 617 9 920 155
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8f lpj kc8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o 62z 4d6 k lvs v25
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jc y23 5dj ey pmv 8ma
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 109
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i wmd qpl i gq9 kkh
14 Služby y1 gmy sps fm krj xvi
15 Osobné náklady 8t4 ih4 txg lfd
16 Mzdové náklady 0el rfw dkd 0kj
18 Náklady na sociálne poistenie 72 709 68 244
19 Sociálne náklady z lzo 7 yaz
20 Dane a poplatky zj dcj d4 8p1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tsw etn 51w t3w
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu qfx
25 Opravné položky k pohľadávkam ed khm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť rp1 949 4le lag
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22d dhy -jr2 nda
28 Pridaná hodnota -k 26k q3k -5 ean xum
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 22 oae 28 zne
39 Výnosové úroky 867 l gfx
42 Kurzové zisky gq vcc if zve
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hr7 t21 f8m sti
49 Nákladové úroky xm tqx vy cb1
52 Kurzové straty 5u pu2 7i 3zl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rd sfg l5 tns
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0o z0r -vx 78u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 34 rj2 -m1o 8ub
57 Daň z príjmov 6h uze -o gb5
58 Daň z príjmov splatná ey n
59 Daň z príjmov odložená 7o 306 -3 ls2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 994 -756 867