Potraviny Kačka, a.s. "v konkurze" - Podrobnosti

Vložka číslo
1075/S
Dátum vzniku
23.09.2003
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Základné imanie
3 990 000,00 €
Predmety činnosti
 • poskytovanie účtovných služieb (od 17.8.2019)
 • zriadenie a prevádzkovanie predajní a vykonávanie s tým súvisiacich služieb v rozsahu voľnej živnosti (od 20.4.2018)
 • reklamné a marketingové služby (od 4.8.2015)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 4.8.2015)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 4.8.2015)
 • prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 4.8.2015)
 • faktoring a forfaiting (od 4.8.2015)
 • veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 25.9.2013)
 • maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností (od 25.9.2013)
 • sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností (od 25.9.2013)
 • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 25.9.2013)
 • počítačové služby (od 25.9.2013)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 1 000,00 €
 • Počet: 3990
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 25.09.2013
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Wieslaw Chlebuś
  Al. Rzeczypospolitej 20/102
  Varšava 02-792
  Poľská republika
  Vznik funkcie: 10.09.2018
  Názov funkcie: predseda predstavenstva - od 27.03.2019
 • Michal Jaško
  Jaskový rad 97/B
  83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
  Slovensko
  Vznik funkcie: 02.04.2018
  Názov funkcie: člen predstavenstva
Dozorná rada
 • Michal Rusiecki
  Stryjenskich 15B m 85
  Varšava 02-791
  Poľská republika
  Vznik funkcie: 25.01.2018
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/12/2019-106 zo dňa 17. 10. 2019 právoplatným dňa 24. 10. 2019 bol odvolaný správca konkurznej podstaty JUDr. Martin Kováčik, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica a ustanovená bola do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Katarína Tkáčová, so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva, značka správcu S1795
Uložené listiny
 • Podpisový vzor
 • NZ 71686/2003
 • Zakladateľská listina
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie jediného spoločníka + zakladateľ. listina.
 • Podpisové vzory.
 • znalecký posudok
 • spoločenská zmluva
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • rozhodnutie spoločníkov
 • podpisový vzor
 • výročná správa 2007
 • správa audítora
 • účtovná závierka 2007
 • Plná moc
 • výročná správa+účt.závierka 2008
 • rozhodnutie o menovaní
 • zakladateľská listina
 • zmluva o predaji podniku
 • plná moc
 • zápisnica z VZ
 • dodatok k ZL
 • úplné znenie ZL
 • výročná správa 2009
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Rozh. jedineho spolocnika
 • Uplne znenie spol.zmluvy
 • Osvedcenie o zivnost.opravneni
 • výročná správa 2010+Plnomocenstvo
 • VS+ÚZ+správa audíatora 2011
 • Zápisnica VZ.zep
 • Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad.zep
 • Vyhlásenie o rozsahu splatenia ZI.zep
 • Úplné znenie zakl. listny
 • správa audítora 2005
 • účtovná závierka 2005
 • Správa nezávislého auditora
 • učtovná závierka 2006 + Výročná správa
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Rozhodnutie jediného akcionára + plná moc
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • ÚZ 2012 + výročná správa + správa auditora
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti.zep
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
 • Notárska zápisnica rozhodntuie jediného akcionára.zep
 • Úplné znenie Stanov as.zep
 • Živnostenské oprávnenie.zep
 • čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený..zep
 • Rozh. akcionára z 30062015.zep
 • Rozh.akcionára z 18.09.2015.zep
 • rozhodnutie o zlúčení.zep
 • rozhodnutie o zrušení Hyperion Invest a.s..zep
 • rozhodnutie o zrušení CRONUS Invest a.s..zep
 • Schválená zmluva o zlúčení.zep
 • čestné vyhlásenie Hyperion Invest a.s.konkurz,kriza.zep
 • čestné vyhlásenie CRONUS Invest a.s. konkurz.kríza.zep
 • čestné vyhlásenie Hyperion Invest a.s. akcie.zep
 • čestné vyhlásenie CBA Slovakia a.s. konkurz.kríza.zep
 • čestné vyhlásenie CRONUS Invest a.s. akcie.zep
 • Notárska zápisnica vrátane úplneho znenia stanov.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • výročná správa 2004
 • správa audítora 2004
 • účtovná závierka 2004
 • odstúpenie konateľa z funkcie
 • zakladateľská listina - 7. úplné znenie
 • spoločenská zmluva - 6. úplné znenie
 • výročná správa 2005
 • čestné vyhlásenie
 • Stanovy.zep
 • Notárska zápisnica_rozhodnutia jediného akcionára vrátane ÚZ stanov.zep
 • Notárska zápisnica z rozhodnutia jediného akcionára vrátane ÚZ stanov.zep
 • Podpisovy vzor - Dlugonski.zep
 • Podpisovy vzor - Civan.zep
 • Rozhodnutie jedineho akcionara - TAMONTRO.zep
 • Rozhodnutie jedineho akcionara - NZ.zep
 • Aktualizované znenie stanov.zep
 • Rozhodnutie jediného akcionára.zep
 • Podpisový vzor.zep
 • Plnomocenstvo udelené jediným akcionárom p. Chocholáčkovi.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie dozornej rady I.zep
 • Rozhodnutie dozornej rady II.zep
 • Podpisovy vzor.zep
 • Plnomocenstvo.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
 • Stanovy.asice
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady.asice
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asics
 • Osvedčenie o živnosti.zep
 • Notárska zápisnica.asice
 • Stanovy spoločnosti.asice
 • Rozhodnutie jediného akcionára.asice
 • Rozhodnutie jediného spoločníka.asice
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 10/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 10/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Vzdanie sa funkcie.asice
 • Zmluva o predaji časti podniku
Dátum aktualizácie
09.08.2020