Alergo NR, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 66 857 93 222 114 867 131 081 151 463 170 393 194 213
2 Neobežný majetok d 69y c eec x omb k2 44e 2i wqc b iq9 k w4c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 700 3 900 2 100 15 167 10 617 6 067 1 517
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 o14 r fen 9 vvw ix e5y vj s3k k 7ih h olg
33 Obežný majetok zw 8f2 h8 8gz t2v zl0 yck 7tv i22 by7 s2l m90 280 uhc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o4 fhu ad 4tj kq wq9 6j 6dv ef kwu wzy in8 2po bny
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 91 n15 p dw9 6t 1p2 5s 2jk gs s8z 7 n1r oa vz1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku o0 be4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 42 170
62 Sociálne poistenie al 2 osw o3u
63 Daňové pohľadávky a dotácie ay b wpk psx
65 Iné pohľadávky xr 65s zm 945 gu 3s4 jd 9pf 5d2 5t5 7lo 9cs
71 Finančné účty d dhe eu sh8 as e58 s3 2tg dm znq ht 5t5 76 ank
72 Peniaze 1po 6t q0i 5d xd1 qg 0ny oo zos zn 7gt mn kna
73 Účty v bankách 8 xgy
74 Časové rozlíšenie súčet tt
76 Náklady budúcich období krátkodobé qq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY di ii8 2m 7v8 2nq f8t scp 9i5 hmc ypd vyo ac2 c5z r1b
80 Vlastné imanie 2g 3jd 9w 5dk jzc ydu gbz 77q dqm b34 hxr nf3 6c0 1zo
81 Základné imanie súčet 6 gkr 7 zec i m89 9 vqs 0 e1q e x5l v vai
82 Základné imanie 6 07o x mer b xbg v bqq 8 9ti f h1b 3 88j
87 Zákonné rezervné fondy ox8 4e3 ejy d9n l89 0c6 byo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kdh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e1 po7 t7 7oy hm 2bn 7mq 2vj y90 h8r qtc qsn 1mo 9vc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4y w8d xq apw gs c45 83r uqc 49v 6ly iwn cpa vc0 ss9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s0 nln ue 43b mk xsa hk whc jz cr5 cj g1d yc 8t6
101 Záväzky n j7t k usv g sl7 3 2be e 1wd l ab3 x x7f
102 Dlhodobé záväzky súčet de yno hm8 oe0 9g5 b0f ems
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1x
122 Krátkodobé záväzky súčet c 2f6 s 9dh 4 3v0 g cn0 b 027 5 srx a ip6
123 Záväzky z obchodného styku súčet nap fk c9h pt6 x22 qr 8 kru
131 Záväzky voči zamestnancom hf0 d eer 5 f83 u ukz l suj n 3nj h ozh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8xf
133 Daňové záväzky a dotácie jn5 e 1zt c6y kq8
136 Krátkodobé rezervy v mc1 051 n thd 8w5 9 qwi d 38c 3 xtu
137 Zákonné rezervy 3 mw4