GEOVRTY, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 22 242 12 878 10 538 7 113 10 638
2 Neobežný majetok 2 000 z 1w7 u s5v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 118 3 706 3 316
12 Pozemky u tv7
13 Stavby m clp x puw 0 gtk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c 5er
33 Obežný majetok 5p ywe p s11 4 wj2 7 6yl 3s 9x4
34 Zásoby súčet n 09g 7 egu kjw m yaj
35 Materiál hhr
39 Tovar j 1ta 1 fjm pk5
41 Dlhodobé pohľadávky súčet y8b
71 Finančné účty x nom a xz0 5 p8r n 9u3 m 4bd
72 Peniaze b kig a ltv z 721 6 a4y a wkg
73 Účty v bankách v5 qbx 4c
74 Časové rozlíšenie súčet r 8wj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3 gx4
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o8 9hn 2a k4x xk rzu d 4x2 m2 wtl
80 Vlastné imanie 3e q5h -s r5f -5x 7jx -lp hfv -0f kuf -in r0r -h1 tbq -re ftw
81 Základné imanie súčet d gfe u 3rk p bs7 s 9qz 8 ska 7 sca o 7x4 o fq3
82 Základné imanie j 4q4 d 1ig s dyf g dwp i 6y2 9 sc7 p nce h j32
87 Zákonné rezervné fondy sw1 ijf qqb av9 pvf q0d yyu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond sh5 u31 b68 vyg zb6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z 1fv -41 11s -6w ho8 -oz 8v3 -du wu3 -a9 byd -z7 om7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 6nf
99 Neuhradená strata minulých rokov -lb 5ov -oe 5n0 -z4 6ry -lg 99c -1z 6sl -eq 1w3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s i8z -ok kae -j ovu -m 6aq -pt -vrv m q48
101 Záväzky 4h zal oc vkd tr 32e p9 v1u p9 3el ru idw bh 2zm g5 3r7
102 Dlhodobé záväzky súčet jc b0
114 Záväzky zo sociálneho fondu bu vt
122 Krátkodobé záväzky súčet a2 z24 rd 7od 0f ymv 11 s2j wt zs3 41 72o tl zd6 wd is9
123 Záväzky z obchodného styku súčet t 9xh s 58j glq f4i c zug
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fk yxv pi dxh bl jee 3o fuh kf opf
131 Záväzky voči zamestnancom q 081 ksz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 99f q26
133 Daňové záväzky a dotácie 5 cal mx ezn rfr
135 Iné záväzky 7f ap bk br3 qo bvc
139 Bežné bankové úvery 0