GEOVRTY, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 22 242 12 878 10 538 7 113 10 638
2 Neobežný majetok q 90o l 3pd g ud3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 118 3 706 3 316
12 Pozemky l 89p
13 Stavby 2 hly 5 n8d d w7y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l gzp
33 Obežný majetok 2i und 1 ea3 5 q7w l xef ip qsb
34 Zásoby súčet g cmr q 0x0 41p u 311
35 Materiál zyu
39 Tovar l vli 0 gea 9up
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j8z
71 Finančné účty e 243 h smr a rsw y 4ws 4 c3b
72 Peniaze d 761 v tc6 7 uzt 9 pyx 8 za7
73 Účty v bankách 26 b04 1f
74 Časové rozlíšenie súčet n i2m
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2 t0i
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kd kvy kv spn w9 yq3 a p7m 0w 9h7
80 Vlastné imanie bl y6s -9 p0d -nt dpf -6w 3i1 -6h gv9 -w3 zav -dw 0e3 -fx 79q
81 Základné imanie súčet a 3ua v 6ld j 373 f sq9 c 9r7 w e4r d zrl g x2m
82 Základné imanie q da0 h g51 k nzt u p3l r lq3 o o23 g oz7 i n1c
87 Zákonné rezervné fondy kmm saj 7c9 7ux xjc el7 5b1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tzu fry ecg 12b 8p4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b pzy -i2 bsf -3q kak -hx 1eo -kw r1f -ud s8z -lr 5d0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2 f27
99 Neuhradená strata minulých rokov -78 xow -9y 8sa -7m x4r -fe gbh -9n drc -k2 2p4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení r a2s -32 6z0 -k 9tf -2 9xx -9x -e2n p 5ed
101 Záväzky rn 00e wy 60b jn hsl 9b s1c gu yre k6 x7c r6 7y0 9b o5a
102 Dlhodobé záväzky súčet n9 9i
114 Záväzky zo sociálneho fondu nx fw
122 Krátkodobé záväzky súčet ky 36s 8y 2jm ce dii te j34 bx ijy bj n65 wk 9c4 84 6b1
123 Záväzky z obchodného styku súčet u 18l 2 gko 9mn kax w ca5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jb s64 dc 0rf ku 4z9 r2 2zm wq uro
131 Záväzky voči zamestnancom k dzi msw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nhl ygr
133 Daňové záväzky a dotácie m 7rx 8w mq8 bn7
135 Iné záväzky o9 od 0s ol2 xh zuk
139 Bežné bankové úvery s