AMAREON, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 252 576 491 054 485 138
2 Neobežný majetok n7p 3lt 879 5in o6t iux
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 191 390 267 813 241 669
12 Pozemky 0t j9j
13 Stavby fa n4r
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8h5 iid yxt hvw wjc wia
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 808
33 Obežný majetok ez wn7 to9 l0h kcd 2wl
34 Zásoby súčet r yt9 w rc9 v 9rg
39 Tovar 3 yk8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet mp 26l xkm 41a qbp 95l
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6d qpj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8w mbq o5 4dx yyr 52b
62 Sociálne poistenie d q8y lx 8jy a4 mk3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7j pw8 xo 0i7 zb nim
65 Iné pohľadávky ng fat 1d mr8
71 Finančné účty 5 6qm k dqv q 98f
72 Peniaze 5 wbh q dfx 0 fnn
73 Účty v bankách wfz
74 Časové rozlíšenie súčet qa n1q
76 Náklady budúcich období krátkodobé gf wzw
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0ew qtq xdg 07x cvz zmv
80 Vlastné imanie di d8u x5 otx vo ecz
81 Základné imanie súčet p 275 j esr f bi6
82 Základné imanie q 56i c fv0 8 lyg
87 Zákonné rezervné fondy 4 69u 8 qh4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov g1 hjm 14 ogx uf 63n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yq 65l 6n iri ol 2zl
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ri und ur xr2 m v2q
101 Záväzky 262 1km pvk 9c1 tnc 84o
102 Dlhodobé záväzky súčet oi
122 Krátkodobé záväzky súčet e2z hpn 92u yvi 0gu w4n
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5n 2kk bjl 6gi qkc 2tl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vwb f40
131 Záväzky voči zamestnancom -68b t j90 v h4j
133 Daňové záväzky a dotácie i3 cqa 00 5uu hl e27
135 Iné záväzky xa0 77f d4c rfc
136 Krátkodobé rezervy 979 104