SG Studio s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
57003/B
Dátum vzniku
24.02.2009
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne. Pri uzatváraní zmlúv a dokumentov, ktorých hodnota presahuje 1000,- EUR, konajú a podpisujú za spoločnosť obaja konatelia spoločne.
Predmety činnosti
 • výkon odborných činností vo výstavbe na základe autorizácie - autorizovaný architekt - podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v rozsahu a) vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä na vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, b) vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, c) spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, d) vykonávanie projektového manažmentu, najmä na riadenie projektu a koordináciu čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami, na výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie a na vykonávanie stavebného dozoru, e) grafické spracovanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracovania špecifikácií a technickej dokumentácie, f) poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä na poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, na zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, g) vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní (od 24.2.2009)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 24.2.2009)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 24.2.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 24.2.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 24.2.2009)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 24.2.2009)
 • administratívne služby (od 24.2.2009)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 24.2.2009)
 • fotografické služby (od 24.2.2009)
 • sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností /realitná činnosť/ (od 24.2.2009)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie spoločníkov per rollam zo dňa 15.02.2013.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.1.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 13.2.2009 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Dátum aktualizácie
22.06.2024