BODY Energy Club a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet as mci 2 y9v w23 s lrl 367 a ksq qwa e ci7 5f5
3 Tržby z predaja tovaru oo cs2 lnd c1i bd6 wte mkz foa
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov rx oqt
5 Tržby z predaja služieb 1 505 512 1 472 811 1 252 917 1 547 755
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu u vnf u fxc o fof 0fv 5 sbj o0f u w9t duf c 8u7 bnk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 53 896 74 101 72 258 90 850
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok suc 206 lju yux uux mcl 0vr v2u
14 Služby k 6hm qvc 4 5bq m9j u h4e hrp 1 7hk jdq 1 hnz ine
15 Osobné náklady kw6 giy 80v 43g x89 k4n 1v7 u1j
16 Mzdové náklady lna a0j fg7 wcu cbd s1d 6jb f9u
18 Náklady na sociálne poistenie 64 669 23 079 33 154 76 390
19 Sociálne náklady i a2b y oy2 2 05a d kab
20 Dane a poplatky ann t46 x 729 pzy isd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22f pjj sx0 xu2 q0i 7sh be8 s85
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku mdj 8dv c5z 662
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5 q59 jqs 6 ems b wnh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -p o2c hh 6bc -70w gn2 -q ddx s56 -k 5fq rjg -noz tsm
28 Pridaná hodnota -c vcx 7t 5jm -0e 22o w1 11v -87z jdw zln jwz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a 02 h zw n mub
39 Výnosové úroky n us 3 w
41 Ostatné výnosové úroky e
42 Kurzové zisky 2v i m3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 4 pbj
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bq 2v7 51y jap zmh 0tb wj x41 f3 7sn
49 Nákladové úroky xt 40e tq 43s ap zf2 xj sd7 hw b09
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 6s vax
51 Ostatné nákladové úroky di 1s7
52 Kurzové straty 1b br lv 4g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zk y3b 9l qbi 2r w7x ls zxn s6 770
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9r vj1 -w3l 7l8 -kyq wng -zc 6yy -qc gii
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s jtw myw -ef2 z5z -5 oet hiv -l byk 14k -f03 2mf
57 Daň z príjmov ud 4 m
58 Daň z príjmov splatná u4 y j
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 500 368 -716 108 -1 137 055 -1 385 616 -760 075