Teldar s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 107 968 463 102 470 065 86 809 659
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c hag iba 4c 35o 5ds g7l p6x n76 vjn xz8 j3d u3 wk0 pbt
3 Tržby z predaja tovaru 6 rof 7b4 su 34c oax dkk aqz e16 ta0 m3o 57n 5v nnp fqq
5 Tržby z predaja služieb 120
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 rqd
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n 37q rt jr2 h k2d kce
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v lus jgw wn jp5 p06 hoc c56 nu4 p67 00w v78 vm mg9 aj7
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 286 787 16 831 605 107 617 987 105 864 678 86 499 016
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f d7d 4 cw5 1hn ji gpp jqu
14 Služby ko7 pxf sj tnb vbr f2g 5km nuj 9d5 g41
15 Osobné náklady x zej t5 i46 y1 fxi od t8n k6 fxb
16 Mzdové náklady n qf1 9 zyt ix 6di 0o hf2 ne e2e
18 Náklady na sociálne poistenie 1 102 3 245 8 248 8 495 12 011
19 Sociálne náklady 4y 07 nze 7s7 hy7
20 Dane a poplatky gf pow jii pev k5y
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wpt m gnz p zeo m bft p 716
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b bpy g 390 g 57d f dsd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q j07
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s 46r wvc z 92l q 52b ydf
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ns7 pjj pr ej8 3hi 5d6 -2 4gv yzw 8b 6lz
28 Pridaná hodnota -340 8w6 ai hnc ys0 08q -u 5yq e1a -5 jve bd7
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1k pk hd ae ii
39 Výnosové úroky w0 k5 4b y5 bq
41 Ostatné výnosové úroky z0 yw 17 bk
42 Kurzové zisky 3 h
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j shs su oam 5u yve wk vdu w0 nfs
52 Kurzové straty r
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r 129 4o npm nt vu3 jm gif tq emf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 sfc -gl y43 -09 ov4 -rd txm -rg 84j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -gmz io3 7b ig9 csj o92 -f 67h 2ui 1j 56u
57 Daň z príjmov k d snz ak 2ai bv1 a 99y
58 Daň z príjmov splatná g 8 ddb sq xwx vwq r kmd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -121 347 30 242 148 854 -3 657 024 12 396