Teldar s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 107 968 463 102 470 065 86 809 659
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e ut3 zmv b9 sui qju lmi gcc 25k 3pi xfl tp6 3y rav 1gm
3 Tržby z predaja tovaru f 1u3 odf qb g6p ufw 7ep chq utk iep 46x doa 8m cot jux
5 Tržby z predaja služieb 120
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i 7ct
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x fkf wr ixu v cws mt7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x e29 jyd 5s tz9 9ye 137 bat 0sz 9u3 luh 297 xh i84 f0l
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 286 787 16 831 605 107 617 987 105 864 678 86 499 016
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 7sg c s7f c2w mm d47 s9i
14 Služby ykt grf vp yst ybn syb lcm m5e k0b jrk
15 Osobné náklady j 0a6 av igi 5q 7u8 u8 fc2 4f bo4
16 Mzdové náklady w jui o bx4 8y zfo pn ns1 k3 kaa
18 Náklady na sociálne poistenie 1 102 3 245 8 248 8 495 12 011
19 Sociálne náklady f8 1n 627 xsv dtf
20 Dane a poplatky xr 4km 04u 7uh xbu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 883 w zjf j xfw r 38u w 59r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 jll v ecw 0 1wf 8 q6e
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 w2h
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y fgt r6b 5 cq0 0 zmm gyl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b59 sno 7r unr 8qk j6x -b dyw 5s8 g5 fhu
28 Pridaná hodnota -diz lw2 ps 9es 2u0 8w4 -d zwi quw -c 1w4 q3k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu pc o2 0j h8 hp
39 Výnosové úroky ng a9 n4 zn 1f
41 Ostatné výnosové úroky bw 2q 1r zb
42 Kurzové zisky v h
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o joc 9w 75u r3 llk qq z70 4l csz
52 Kurzové straty g
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 k3s ui qtn lk gqb et 385 6n h8h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t ejk -6g xzf -tn yfo -9u agn -fq 5un
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -zb1 yd6 53 fml 9qx qqa -z ozt 6k0 wd 8t0
57 Daň z príjmov s u 2jl t5 cex li9 a eob
58 Daň z príjmov splatná c d aoj f5 rlf w8x 4 2lf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -121 347 30 242 148 854 -3 657 024 12 396