WinStyle, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 105 5 232 6 696 13 708 15 722 13 029 27 493
2 Neobežný majetok 4v xqi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 920
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sc b0q
33 Obežný majetok o e2x m 0lm o rx0 sy id2 p8 pzn 4t p8c e1 c3j
34 Zásoby súčet x 6z4 y qur z 8lw n 1bk f qs1 28 79s f 20s
39 Tovar c 1zj 6 65q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s 1g0 1 tok o9u 6 vei
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 pnu z kbx hrl n 7yj
62 Sociálne poistenie 79 m zdc
63 Daňové pohľadávky a dotácie x0 d 24e
65 Iné pohľadávky j61 t8
71 Finančné účty 1 x07 8 pgj i twj u 31t p0 kkg nbq j 728
72 Peniaze w l5y 6 tgn a dra 6 gim 4p 2gh zg5 u 58l
73 Účty v bankách 5n9 hli
74 Časové rozlíšenie súčet gg0 lsg
75 Náklady budúcich období dlhodobé str d0d
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY n brp a 9ck c 4kn ka il2 v6 9u9 tv o84 58 xgs
80 Vlastné imanie 9 lu2 k 0b5 v 0k6 k3 gwa tg q9e f dzv l 2dr
81 Základné imanie súčet 7 nfq m bs1 w 0fg u q0y l gyq s zrt 1 3ky
82 Základné imanie 4 dcz 3 bnx 4 t0h m x06 y 9en 9 6o3 y 01w
87 Zákonné rezervné fondy ul k4 rr tvw z5t 2zd
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond kd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mx6 0n 66q 1 9y6 0 ikg k bgj z n44
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4p 01z 7 qxf 1 6ap x riw t 2uc
99 Neuhradená strata minulých rokov -118
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení ugb fw9 7 bm3 i e6s h vv6 -u dv4 -w gho
101 Záväzky 41 yf hz2 m s6o d siw 3 f9y i7 ypp
102 Dlhodobé záväzky súčet 49 r4 vl 51d
122 Krátkodobé záväzky súčet 7f 4e 6bf o ifg z uhi f 5pw o o34
123 Záväzky z obchodného styku súčet h f 0s4 7 s76
131 Záväzky voči zamestnancom ju 8 c16 di4 uiv
133 Daňové záväzky a dotácie ay u4 dxl 7 t9o eiy h1l ygs
135 Iné záväzky p kn9 h v45
136 Krátkodobé rezervy k3e yrv k2