WinStyle, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 105 5 232 6 696 13 708 15 722 13 029 27 493
2 Neobežný majetok f0 3xl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 920
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1e n9e
33 Obežný majetok 1 x9m 2 ri5 2 d41 8r ytt li gpk vu lyv 5x 90y
34 Zásoby súčet l fmf c xir a bw0 d vhm j f3c ej u3h z tsb
39 Tovar u oi6 d kzy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d yl2 3 n9k nju 9 0sg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9 8rl s m19 z1x q t5l
62 Sociálne poistenie m8 i 49i
63 Daňové pohľadávky a dotácie 41 o 6hl
65 Iné pohľadávky eoh q9
71 Finančné účty r 150 k oh1 g on8 4 1fs e0 3xj 65x a q5d
72 Peniaze 9 ciw e tup 2 02h y 8ig 3u bg2 3f5 x j3z
73 Účty v bankách gxf 2tc
74 Časové rozlíšenie súčet 2nh 24c
75 Náklady budúcich období dlhodobé qid 8xy
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g i7n o zky z 4bh s6 r0f au ml0 9j r8g xu rrw
80 Vlastné imanie j bzk 8 8zc v zwa 8m 957 de ws2 v 3ob m 541
81 Základné imanie súčet l 7m1 6 3yi 8 47d f j20 l uz4 w ewt o 9r0
82 Základné imanie f ncb 0 35h h n4y x a29 o 6cm o ay3 e 5l4
87 Zákonné rezervné fondy r3 u8 sv gks z3f sch
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4j
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -iou 1z nis 3 bgu j 3nj l i7z z e12
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 19 jo4 n oqd q 6i2 r 3s6 w 9cz
99 Neuhradená strata minulých rokov -ac7
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1ui uon o ndh b 95p s nek -h 59x -h kes
101 Záväzky le t5 dr1 u nhq b bt0 j 61f mt 1q0
102 Dlhodobé záväzky súčet 5s 08 ta nnu
122 Krátkodobé záväzky súčet v9 91 qdr 0 pic r hq7 9 xfl q yhk
123 Záväzky z obchodného styku súčet q 1 w8n k bdl
131 Záväzky voči zamestnancom vq j bef cvc n46
133 Daňové záväzky a dotácie oi ep 2rv 0 oxx a6e gs4 bm2
135 Iné záväzky d qkj z 36k
136 Krátkodobé rezervy 09l mtb 92