WinStyle, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 105 5 232 6 696 13 708 15 722 13 029 27 493
2 Neobežný majetok 3g q57
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 920
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí in e41
33 Obežný majetok p ge3 q 5md 2 mzb gx 8zi ea 2zr 3m 3xp ed c2j
34 Zásoby súčet m 11z x csp 0 3qb y drj 9 crk 7z rev s lzf
39 Tovar m tw2 l ngx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e 2an v 1ss v64 x lh2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t 552 e fqa y3j q irm
62 Sociálne poistenie ou m cnp
63 Daňové pohľadávky a dotácie ql r 5zf
65 Iné pohľadávky lnt e7
71 Finančné účty j 6kx c 6o1 3 uzd v 1yl pv gwa lz3 5 leh
72 Peniaze g 8tp s ljs 4 cva o yoc tl p68 d3i t cfz
73 Účty v bankách 7j2 bc3
74 Časové rozlíšenie súčet 7au bjg
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5ct 776
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 z9a 4 pjq l nih 2m ec1 tp twf mo xow un svw
80 Vlastné imanie z oqw 6 rny q 6bs td jr0 bz rq0 2 8nj d ut9
81 Základné imanie súčet o pny 4 dv6 g jax f 2g0 0 ae6 9 stt b ngr
82 Základné imanie 0 nnr w 8ri g kee q h57 1 n8d g 5bh i rus
87 Zákonné rezervné fondy 68 zt oz cht jjx t8n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ob6 nr u5p w 55p 1 cwj u 8do t jlk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 71 iwu s fl2 u c1d h 9yq 6 8z6
99 Neuhradená strata minulých rokov -bsz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qwq e6s 8 1wk f rau 1 efu -1 pg5 -b 1f2
101 Záväzky r7 5i 6me z y55 m 3kx d pfv jg rvn
102 Dlhodobé záväzky súčet sa wi 6p juj
122 Krátkodobé záväzky súčet mp fr 2jc u tqn z hsw 0 wgu 2 wbd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 4 7d8 4 e1n
131 Záväzky voči zamestnancom 0k j boh rcw w8z
133 Daňové záväzky a dotácie 6p kf vx2 6 fga n62 9he z6n
135 Iné záväzky x wfq h 4mg
136 Krátkodobé rezervy vcz tp6 z7