RAYONGAMES s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 1 977 695 718 117
33 Obežný majetok s fsl wi3 z73 aap
34 Zásoby súčet -ec fec -yx 56h
40 Poskytnuté preddavky na zásoby -u9 mj9 -04 j6x
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ewh gud zvm xac
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet f0s hhp 38j 6qo
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu ii ebw 8d xgm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g k
63 Daňové pohľadávky a dotácie h 0
71 Finančné účty 7 guy qj6 mji 0y2
72 Peniaze e l47 84h fxr w7q
73 Účty v bankách ad1 njs pw wgk
74 Časové rozlíšenie súčet 95z zjf a4
76 Náklady budúcich období krátkodobé aay n9o v7
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 99q bf6 ft5 hqb
80 Vlastné imanie -0lh 0bu -w lwh bj5
81 Základné imanie súčet o nvk 0 xhk
82 Základné imanie q z0f s ypr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -uj -g23 ezd
99 Neuhradená strata minulých rokov -io -46p oq8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gza tqz -r knq j27
101 Záväzky v ohl p78 r2e n4y
122 Krátkodobé záväzky súčet f ngd 95d xr1 sel
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 qfl dsk agq bws
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1fy uqj
133 Daňové záväzky a dotácie o27 ok5 cjf sa2
135 Iné záväzky 8 k66 w olb
141 Časové rozlíšenie súčet r wzl 6v3 k xjq hol
143 Výdavky budúcich období kratkodobé wlh el1 5 kbt a97
145 Výnosy budúcich období krátkodobé n7e 4i0