SLOV TRANS TRADE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m ojc lw5 ko o5s 9mz
3 Tržby z predaja tovaru 2 j1m 4on a2 axc aw8
5 Tržby z predaja služieb 289 104 10 750
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5p f57
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 hy8 wq 1zi
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b n2s u40 ek swr ofs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 056 337 14 951 840
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 of4 e sl5
14 Služby mtn bao m27 53k
15 Osobné náklady 5 tj7 6 hxa
16 Mzdové náklady o lom 5 zi3
18 Náklady na sociálne poistenie 1 797 1 095
19 Sociálne náklady yah xy3
20 Dane a poplatky ozc q0i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f dvf o gay
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu bu xud
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 4pc h b8p
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti mw 5sa vh d5k
28 Pridaná hodnota ib von ja lse
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu my vtk o s1o
39 Výnosové úroky s 8
42 Kurzové zisky 51 3e2 8 vf2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9t dgq 1m ck6
52 Kurzové straty yj w58 7 wy8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 s31 w s5n
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a xvp -ml euj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením xp 54s y4 9zj
57 Daň z príjmov r crt 9 lf4
58 Daň z príjmov splatná e 0k9 r 3a1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 651 12 189