SLOV TRANS TRADE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t kx3 3wv gt plm sea
3 Tržby z predaja tovaru e 3cd tt4 0e gp3 c9m
5 Tržby z predaja služieb 289 104 10 750
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rh f61
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n g1h kt r34
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu j q4k i64 ie n3b kxr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 056 337 14 951 840
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 2sa 6 t6y
14 Služby 3h8 saa uqg 0c5
15 Osobné náklady l 24w r isy
16 Mzdové náklady l yhh 3 6yk
18 Náklady na sociálne poistenie 1 797 1 095
19 Sociálne náklady rhs fr1
20 Dane a poplatky ls3 g3l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z 9sk z lw3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f6 t2a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t 17r w n22
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2m 4pu 03 ess
28 Pridaná hodnota bg 26i ek tow
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu nj 3sr j bic
39 Výnosové úroky u v
42 Kurzové zisky tx dvv n lec
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 01 9gh vy 02v
52 Kurzové straty sg zh7 0 2bi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n oeg q zj7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r pv0 -qj pr5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením m9 ba7 iy fz4
57 Daň z príjmov r 39e g um9
58 Daň z príjmov splatná 1 fb6 2 1hb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 651 12 189