SLOV TRANS TRADE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet h 0mo 44g rn 9lr 06i
3 Tržby z predaja tovaru i 4jm 4lp ki 5fr oc1
5 Tržby z predaja služieb 289 104 10 750
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2z yl5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti y tbb 0x 2ce
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3 vmr ahw j5 h9z 1f0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 056 337 14 951 840
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w ejf 9 sok
14 Služby cd2 tqw xmc 62i
15 Osobné náklady a zdd q 0f1
16 Mzdové náklady 4 ts7 b 8v8
18 Náklady na sociálne poistenie 1 797 1 095
19 Sociálne náklady 937 4zr
20 Dane a poplatky 5no qav
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x 1uc q s6v
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu hp cl7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q 75z 0 mr0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1p o1z 2p e51
28 Pridaná hodnota 1m tnc ok 8lb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu wb yjb m 541
39 Výnosové úroky o i
42 Kurzové zisky i4 vdm 0 t79
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lw q5o cl 4se
52 Kurzové straty tz 0vo t 06m
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z hhu a 75o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u 1rc -1j xij
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením og foo c7 1b5
57 Daň z príjmov 3 g52 p jt3
58 Daň z príjmov splatná 1 ibd 5 pm4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 26 651 12 189