FORZA STAV s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 260 615
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gj uxn 51k p6a 2o5 azw
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e5 gdf
5 Tržby z predaja služieb 527 928 260 615
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 ivh
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu de ixg jgu 1re xus dpm
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h8k 1j f81 v5 3te
14 Služby mp z47 ro7 486 gex avo
15 Osobné náklady 8e 33t ck1 p3t qv 4ls
16 Mzdové náklady 4c wez 0ps ex1 bf 5wu
18 Náklady na sociálne poistenie 9 441 54 134 22 868
19 Sociálne náklady c 6p6 a 7bf y z4u
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b k8q g kcm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -dle 81 5h1 -qt txs
28 Pridaná hodnota x1 806 4ux oxu es a9w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w j
39 Výnosové úroky s 8
41 Ostatné výnosové úroky g z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nh hid 5jw
52 Kurzové straty ce
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť sw str 5y5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n3 -jzi -7yt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -kbh 92 8j5 -qm rk1
57 Daň z príjmov j zj8 7db
58 Daň z príjmov splatná b t4z hz9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -484 10 989 -23 621