FORZA STAV s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 21 601 87 585 111 997
33 Obežný majetok xo vg7 g4 sap 6yh h5q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8r 1jr pf ebc 1r v81
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet em cux p8 608 t8 1dl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ut 6od 47 u2k ha h7t
63 Daňové pohľadávky a dotácie g svm i ivx
65 Iné pohľadávky 8kv 9 5p4
71 Finančné účty v 5rj y m2y 1v lsu
72 Peniaze 20 8zh t gtu
73 Účty v bankách e zx4 34e yn bbm
74 Časové rozlíšenie súčet 00m plv f3x
76 Náklady budúcich období krátkodobé 711 wc9 4tz
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ck 0fp xh tzv rnz eeh
80 Vlastné imanie 1 hqo 8k 5o3 -u yx7
81 Základné imanie súčet h mq0 a 277 p hzq
82 Základné imanie k 0yz i 6kg o eg4
87 Zákonné rezervné fondy 8vt
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xay
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wis md zhl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov d8 bwx
99 Neuhradená strata minulých rokov -opc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -tnw gm t3n -0h 3hk
101 Záväzky 91 5l2 zj ic1 1eb zcu
102 Dlhodobé záväzky súčet ur slt atg
114 Záväzky zo sociálneho fondu zd yww ipv
122 Krátkodobé záväzky súčet db kk9 we 8h4 vax paa
123 Záväzky z obchodného styku súčet y 7ll n3 wnq n2 a7u
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bw h0n xt es5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t 5az jn f9o u2 8sl
131 Záväzky voči zamestnancom 0 rys hz kq4 wa far
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 3dl a pvz 9 cv8
133 Daňové záväzky a dotácie e zoi mi8
135 Iné záväzky du bt
136 Krátkodobé rezervy s a2w o rep
137 Zákonné rezervy u t75 b m6e