RODA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 6 464 18 101 35 922 61 644
2 Neobežný majetok 3 dh6 n oq6 r 73g s7o
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 190 2 278 1 366 454
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí t 5cx x bgb a yat 423
33 Obežný majetok c rhz kk 778 v3 gsm 5u fod
34 Zásoby súčet mwt i 90o r la9 x txb
35 Materiál zgs f 7sn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e 9th dk jic fm scl i0 d20
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l b4q da pf1 d4 gpn jt 69c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a wm5 cz bqm
65 Iné pohľadávky 2s kw2
71 Finančné účty vrf b r3g 2v 1uy k 54x
72 Peniaze 0kj b 7yj n7 2rs r 422
73 Účty v bankách ce lp
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 0th n5 n81 3a 5hk rh qgb
80 Vlastné imanie i u1p -n agp -r ui0 -j ggc
81 Základné imanie súčet h 94i w ie9 6 dr9 9 xuq
82 Základné imanie d roq z m4b 9 l76 q 54n
87 Zákonné rezervné fondy e73 65e
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1tn nar
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ki 8dv -xk cha
99 Neuhradená strata minulých rokov -tp k8q -bh rlk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s ugn -jt f18 xp7 -1zs
101 Záväzky r tlq m9 utj fq 0vw s0 gde
102 Dlhodobé záväzky súčet p5 y66 r95 hl
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1i fbx
122 Krátkodobé záväzky súčet 2 07l o6 sj5 uv rxq ng 4i5
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 155 t qzu u zar
131 Záväzky voči zamestnancom 9 czk vl 3v2 85 rlt
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 dsp b3 cfp
133 Daňové záväzky a dotácie ts4 j xot