Advokátska kancelária ŠUMICHRAST Legal, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 11 409
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cx ni7 xa dbd 9x i4f 2 mzl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov fz p66 gb otd p v3q
5 Tržby z predaja služieb 11 409
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g xas n jre 0 hu2 c wk3
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 91
14 Služby x4n k 07o x s27 g4c
15 Osobné náklady lh g3
20 Dane a poplatky 19j 8lw nv9 t94
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2tc ly4 ggx
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ky ww4 m8 miu s8 cbi o ugd
28 Pridaná hodnota l3 f5s g6 bsh tx 8k8 j iba
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 o m
39 Výnosové úroky x u b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tx 2qi iki v2 rs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b9 mqv ep3 rs ep
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fj -qhk -cfk -dg -p6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením gn jhq j3 z15 j4 idw 9 jg8 -li
57 Daň z príjmov b uu7 9 18v t v7f n hbi
58 Daň z príjmov splatná q gab
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 918 21 262 28 100 4 947 -92