NT pool s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 612 3 595 6 528 8 312 16 704 8 913
2 Neobežný majetok l 0oc i n5j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 385 4 010
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k ler 7 q7u
33 Obežný majetok y 8ew d vct a k6s 2 3uc hb 0oq o kip
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ay9 y3c 9ic
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8e3 m51
62 Sociálne poistenie zcn
63 Daňové pohľadávky a dotácie mos
65 Iné pohľadávky l32 yv
71 Finančné účty o 4es m 5ob v xcg x zgi 5z 593 6 it2
72 Peniaze g pqi v xir o qak 9 pch 03 4uc x yxw
73 Účty v bankách 48
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v 729 h nqb 8 rjy x xzj dp roh r 0at
80 Vlastné imanie 2 w5o b iw8 r ol4 t ojc q c4o 0 mq2
81 Základné imanie súčet 3 ku8 i 603 m 4z3 k fzd x d3a w zrl
82 Základné imanie 6 66t s 245 a hxn i 7gi f xui y am8
86 Ostatné kapitálové fondy nij vg8 qzi qho n7g
87 Zákonné rezervné fondy 3gb
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 6sp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u35 -4 qdp v7 w 9hr f 0d8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov br l rbu a ejy
99 Neuhradená strata minulých rokov -4ew -o hjy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nep -h k3a 1 udc 0 kir -71r ou4
101 Záväzky 7ah upr aku 5tp p b3h 7uo
102 Dlhodobé záväzky súčet g
114 Záväzky zo sociálneho fondu a
122 Krátkodobé záväzky súčet d44 jrj fm 3cw h a1g hcg
123 Záväzky z obchodného styku súčet rna
131 Záväzky voči zamestnancom akg 3gm xu xf q4 ue
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xpz
133 Daňové záväzky a dotácie o1 flx dag fe yat
135 Iné záväzky 3q 6b o8 z 02l 4x
140 Krátkodobé finančné výpomoci nkq