NT pool s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 612 3 595 6 528 8 312 16 704
2 Neobežný majetok k 8cn
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 385
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2 9hi
33 Obežný majetok d iee s ddf 1 5kk n e8r pc wvr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0jh r5y
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4is eak
65 Iné pohľadávky hx6
71 Finančné účty 6 6rl u 7t6 r 5bm r gnv 0k gd8
72 Peniaze e 3xr 6 ecc c lys k e5e pj qol
73 Účty v bankách hl
PASÍVA 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 s5i q ulj 0 pdp j ekm h8 n16
80 Vlastné imanie w g1i c ola 1 fns 2 ic2 h 7jl
81 Základné imanie súčet 2 7pz 8 fez y bug l aeo n v3x
82 Základné imanie f 7cm u og3 l 8sm s 2v3 j 2le
86 Ostatné kapitálové fondy xkj aq2 nii u54
87 Zákonné rezervné fondy axl
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 4if
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cuo -3 q80 ui z 6a3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 65 h ptf
99 Neuhradená strata minulých rokov -5dj -1 9gc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -h5b -o iyk j 1jx t opj -ib1
101 Záväzky ysi 91w 4z0 d43 p l9b
102 Dlhodobé záväzky súčet l
114 Záväzky zo sociálneho fondu a
122 Krátkodobé záväzky súčet k17 a1y t0 cco b pix
131 Záväzky voči zamestnancom nmx 54l s7 0e pe
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cwo
133 Daňové záväzky a dotácie c1 vbk rmr ak
135 Iné záväzky du dk s1 z arc
140 Krátkodobé finančné výpomoci ih6