PASTA HOUSE, s.r.o. v likvidácii - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2015 2016 2017 2018 2019
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu xuv 4 2t
14 Služby 8e1 a
20 Dane a poplatky wht xw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -z3g -w -gq
28 Pridaná hodnota -du7 -c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu py fog jtu sy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5f 0s0 k5j nh
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xw -tl3 -t1g -74
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -r qg2 -kcs -2rz -db
57 Daň z príjmov feo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 016 -584 -140 -38