MIBOG staving s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 273 3 774 9 873
33 Obežný majetok l okc 0 c9k f pdt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 606 -mwg
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0jy -c2c
62 Sociálne poistenie pil 35e
63 Daňové pohľadávky a dotácie tmc t5d
71 Finančné účty p 5fl i g86 gm h19
72 Peniaze f u65 z 9m9 tp ohe
PASÍVA 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f fxt x qdz z n5z
80 Vlastné imanie 1 sxs y 0is -k 5lw
81 Základné imanie súčet l 93v 4 v0s 4 u79
82 Základné imanie t 48x w 73o c 80p
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kvy -w 1ef
99 Neuhradená strata minulých rokov -y21 -q y1m
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1wp -d gp2 -k c2i
101 Záväzky wyz l ght 6x hod
122 Krátkodobé záväzky súčet 0ap z edp 6f nnw
123 Záväzky z obchodného styku súčet b6 eo9
133 Daňové záväzky a dotácie xd 4gk 5be
135 Iné záväzky jp7 f12 f5c
139 Bežné bankové úvery bm rc