ALTERGROUP s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 212
33 Obežný majetok th krs
34 Zásoby súčet ywx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3 cf7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 1m4
71 Finančné účty k i5m
72 Peniaze g dqe
PASÍVA 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3s 2lf
80 Vlastné imanie w q9y
81 Základné imanie súčet m ubi
82 Základné imanie h 6av
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení jlw
101 Záväzky 9o iau
122 Krátkodobé záväzky súčet hlu
123 Záväzky z obchodného styku súčet l0
133 Daňové záväzky a dotácie lp
140 Krátkodobé finančné výpomoci re wws