ALTERGROUP s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2018
1 SPOLU MAJETOK 15 212
33 Obežný majetok xm iic
34 Zásoby súčet 7gq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v ydo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a hu9
71 Finančné účty l wmt
72 Peniaze l kiy
PASÍVA 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 33 bmy
80 Vlastné imanie 3 26h
81 Základné imanie súčet i lln
82 Základné imanie 8 xvn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení his
101 Záväzky 4h sat
122 Krátkodobé záväzky súčet hnl
123 Záväzky z obchodného styku súčet t1
133 Daňové záväzky a dotácie 0e
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8u sdt