FARMARK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 821
2 Neobežný majetok e3 t9s
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 728
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l mx5
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok u 4ds
33 Obežný majetok 3 sv0
34 Zásoby súčet 5z
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kja
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cb
65 Iné pohľadávky sk
71 Finančné účty j dw2
72 Peniaze 6 mza
PASÍVA 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o7 0eu
80 Vlastné imanie -w 1do
81 Základné imanie súčet g fuq
82 Základné imanie s hz1
87 Zákonné rezervné fondy x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -bv wi8
101 Záväzky 6y wy4
122 Krátkodobé záväzky súčet k9 yh1
123 Záväzky z obchodného styku súčet -3kt
131 Záväzky voči zamestnancom e ya6
133 Daňové záväzky a dotácie 0os
135 Iné záväzky 5j jhu
136 Krátkodobé rezervy gb