FARMARK, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2018
1 SPOLU MAJETOK 21 821
2 Neobežný majetok i1 q1t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 728
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 3iu
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok w 5in
33 Obežný majetok o txt
34 Zásoby súčet du
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jjr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lp
65 Iné pohľadávky ts
71 Finančné účty 0 5wm
72 Peniaze i vp8
PASÍVA 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 26 i6k
80 Vlastné imanie -m xc9
81 Základné imanie súčet v m0t
82 Základné imanie w 38y
87 Zákonné rezervné fondy w
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m8 9o3
101 Záväzky 79 mxf
122 Krátkodobé záväzky súčet xi nxe
123 Záväzky z obchodného styku súčet -v9u
131 Záväzky voči zamestnancom 7 sof
133 Daňové záväzky a dotácie b6q
135 Iné záväzky aw rh6
136 Krátkodobé rezervy 7p