MichTech s. r. o. - Účtovné závierky

2021

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.03.2021 - 31.12.2021
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF