MichTech s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021
1 SPOLU MAJETOK -377
33 Obežný majetok -7im
53 Krátkodobé pohľadávky súčet me
65 Iné pohľadávky vp
71 Finančné účty -wn6
72 Peniaze -s0j
PASÍVA 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -c9d
80 Vlastné imanie -uuc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1gt