MichTech s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK -377 3 563
33 Obežný majetok -w9c g dgv
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1c 3x
65 Iné pohľadávky s3 zo
71 Finančné účty -9on e ain
72 Peniaze -lse o gts
PASÍVA 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -9a0 4 5yi
80 Vlastné imanie -pgs 1 oqc
81 Základné imanie súčet y 6h2
82 Základné imanie 2 1b3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r3r
99 Neuhradená strata minulých rokov -it4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ytt -7 exg
101 Záväzky xx3
122 Krátkodobé záväzky súčet cq5
123 Záväzky z obchodného styku súčet ujp