Advokátska kancelária JUDr. Anna Kecerová Veselá, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2022
1 SPOLU MAJETOK 181 986
2 Neobežný majetok y31 vbk
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 140 166
12 Pozemky 3q a23
13 Stavby v1 vdl
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uy 2r3
33 Obežný majetok xe 11p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kp 43k
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z gjr
65 Iné pohľadávky ku i70
71 Finančné účty hi ns1
72 Peniaze kw ynl
PASÍVA 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t51 nik
80 Vlastné imanie jh9 n59
81 Základné imanie súčet 3re no6
82 Základné imanie but nim
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6e yp6
101 Záväzky 65 4uo
122 Krátkodobé záväzky súčet 9u cne
123 Záväzky z obchodného styku súčet r b78
131 Záväzky voči zamestnancom 6 c5e
133 Daňové záväzky a dotácie r 2rg
135 Iné záväzky l evs
136 Krátkodobé rezervy ggs