UNIQA poisťovňa, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
843/B
Dátum vzniku
04.01.1991
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú: - aspoň dvaja členovia predstavenstva, alebo - prokuristi v rozsahu prokúry udelenej predstavenstvom,alebo - jeden člen predstavenstva spoločne s jedným prokuristom, - ďaľší zamestnanci na základe plnej moci, alebo ak je to uvedené v organizačnom a podpisovom poriadku, alebo ak je to obvyklé v obchodných vzťahoch.
Základné imanie
13 574 344,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. (od 11.4.2018 do 8.2.2022)
 • Spoločnosť UNIQA poisťovňa, a. s. je oprávnená vykonávať zaisťovaciu činnosť pre poistný druh neživotného poistenia (od 11.3.2016 do 8.2.2022)
 • Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok (od 16.3.2018 do 10.4.2018)
 • Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. (od 11.3.2016 do 10.4.2018)
 • Predmetom podnikania je poisťovacia činnosť v rozsahu: A. Odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad dožitia alebo smrti. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. B. Odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvé poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových b) nemotorových. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy, 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver, 15. Poistenie kaucie a) priame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát, 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. Predmetom podnikania je tiež zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia. (od 12.7.2012 do 10.3.2016)
 • predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť (všetky druhy životného poistenia, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie prepravovaného tovaru a majetku, havárijné poistenie dopravných prostriedkov, požiarne a živelné poistenie, poistenie finančných strát, poistenie pomoci cestujúcim, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kaucie, poistenie úverov, iné poistenie majetku, poistenie právnej ochrany, uzatváranie a správa poistných zmlúv, plnenie škôd z poistných udalostí) a zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia. Poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť vykonáva spoločnosť v súlade s platným slovenským právnym poriadkom, pričom je oprávnená na vykovávanie všetkých s ňou súvisiacich obchodov a uzatváranie všetkých príslušných zmlúv, vrátane zmlúv zabezpečujúcich deľbu poistných rizík (od 8.12.2011 do 11.7.2012)
 • predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť (všetky druhy životného poistenia, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie prepravovaného tovaru a majetku, havárijné poistenie dopravných prostriedkov, požiarne a živelné poistenie, poistenie finančných strát, poistenie pomoci cestujúcim, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kaucie, poistenie úverov, iné poistenie majetku, poistenie právnej ochrany, uzatváranie a správa poistných zmlúv, plnenie škôd z poistných udalostí). Poisťovaciu činnosť vykonáva spoločnosť v súlade s platným slovenským právnym poriadkom, pričom je oprávnená na vykovávanie všetkých s ňou sývisiacich obchodov a uzatváranie všetkých príslušných zmlúv, vrátane zmlúv zabezpečujúcich deľbu poistných rizík (od 19.12.2002 do 7.12.2011)
 • všetky druhy životného poistenia, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie prepravovaného tovaru a majetku, havarijné poistenie dopravných prostriedkov, požiarne a živelné poistenie, poistenie finančných strát, poistenie pomoci cestujúcim, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kaucie, poistenie úverov, iné poistenie majetku, poistenie právnej ochrany, uzatváranie a správa poistných zmlúv, plnenie škôd z poistných udalostí, ako i sprostredkovanie poistenia v prospech spoločnosti (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • zaisťovacia činnosť (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • zákonom predpísaná činnosť v rámci zábrannej činnosti a pri minimalizovaní škody (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • poradenská činnosť pre právnické a fyzické osoby v oblasti poisťovníctva, prieskum poistného trhu a školiteľská činnosť (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • poskytovanie úverov a finančných záruk v súlade s platnými právnymi predpismi (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • predmetom podnikania je poisťovacia činnosť v oblasti poistenia majetku, zodpovednosti za škody právnických osôb, úrazového poistenia fyzických osôb a živnotného poistenia fyzických osôb a s nimi súvisiaca sprostredkovateľská činnosť. Súčasťou poisťovacej činnosti je tiež činnosť zameraná na predchádzanie škodám /zábranná činnosť/ v uvedených oblastiach (od 1.6.1995 do 14.8.2001)
 • predmetom činnosti je i odborno - poradenská činnosť pre právnické a fyzícké osoby v oblasti poišťovníctva, prieskumná činnosť poistného trhu pre účely vzniku nových druhov poistení a školiteľská činnosť s cielom prehlbovania vedomostí o poisťovacej problematike pre záujemcov z radou fyzických i právnických osôb (od 1.6.1995 do 14.8.2001)
 • poskytovanie úverov a finančných záruk v súlade s platnými právnymi predpismi (od 1.6.1995 do 14.8.2001)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,20 €
 • Počet: 108920
 • Podoba: zaknihované
 • Dátum od: 04.08.2009
Štatutárny orgán
Dozorná rada
 • Robert Gauci
  Na Hřebenkách 815/130
  515000 Praha
  Česká republika
  Vznik funkcie: 15.01.2021
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Obchodná spoločnosť UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovksého 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00 653 501, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 843/B bola vymazaná z dôvodu jej zániku v dôsledku cezhraničného zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, PSČ: 16012, IČO: 49 240 480, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. B, vl. č. 2012, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 8.11.2021, č. k. 46Exre/182/2021 - 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2021.
Uložené listiny
 • stanovy zo dňa 28.06.2016
 • stanovy zo dňa 28.11.2017
 • notárska zápisnica N 733/2017, Nz 48076/2017 zo dňa 28.11.2017
 • Notárska zápisnica N 326/2016, Nz 23269/2016, zo dňa 28.6.2016
 • Notárska zápisnica N 596/2017, Nz 22023/2017
 • Zakladateľská zmluva - december 1990
 • Notárska zápisnica N 48/95, NZ 45/95
 • Notárska zápisnica N 286/96, Nz 270/96
 • Notárska zápisnica N 594/98, Nz 594/98
 • Notárska zápisnica N 122/2000, Nz 122/2000
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 21.11.2003
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č.: GRUFT-017/2002/STPO zo dňa 16.12.2002
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. : GRUFT-023/2003/STPO zo dňa 12.2.2003
 • Uznesenie z 307. zasadnutia predstavenstva z 3.2.2003
 • Uznesenie dozornej rady - per rollam
 • Uznesenie z 324. zasadnutia predstavenstva z 2.9.2003
 • Uznesenie predstavenstva poisťovne, a.s. zo dňa 2.8.2004
 • Notárska zápisnica N 247/2004, Nz 52914/2004
 • Notárska zápisnica N 246/2004, Nz 52904/2004
 • Uznesenie z 306. zasadnutia predstavenstva z 20.1.2003
 • Notárska zápisnica N 100/05, Nz 24526/05, NCRIs 24199/05 z 31.5.2005
 • uznesenie predstavenstva z 31.5.2005
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dďna 13.11.2002
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 6.3.2018 , PL
 • Notárska zápisnica N 1328/2003, Nz 125485/2003
 • Notárska zápisnica N 144/2004, Nz 26773/2004
 • Uznesenie predstavenstva z 1.6.2015
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 14.11.2016
 • Uznesenie predstavenstva z 5.10.2016
 • Uznesenie predstavenstva z 29.6.2015
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia z 18.6.2015
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.6.2015
 • Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.01.2015
 • Uznesenie dozornej rady z 12.6.2013
 • Uznesenie z 17.12.2013
 • Uznesenie z 11.11.2013
 • Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení.asice
 • Výsledky z hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2019
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2019
 • plná moc - ptrklad č- 139/2019
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2018
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2014
 • Uznesenie predstavenstva z 13.8.2013
 • Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.04.2014
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.2.2014
 • Uznesenie predstavenstva z 13.3.2014
 • Uznesenie predstavenstva z 11.11.2013
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-007/2006/STPO z 16.5.2006
 • Zápisnica z riadneho VZ z 17.5.2006
 • Uznesenie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva z 1.5.2006
 • Uznesenie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva z 20.1.2006
 • Notárska zápisnica N 2469/2004, Nz 52904/2004
 • Notárska zápisnica N 321/2018 , Nz 19578/2018
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 27.11.2018
 • Uznesenie predstavenstva zo dňa 24.7.2018
 • Dodatok č.1 k Uzneseniu predstavenstva zo dňa 2.10.2018
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 13.6.2019
 • Uznesenie predstavenstva zo dňa 9.7.2019
 • Uznesenie predstavenstva zo dňa 19.6.2019
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.6.2013
 • uznesenie predstavenstva - zrušenie prokúry
 • Uznesenie predstavenstva z 25.7.2016
 • Rozhodnutie z 19.12.2017
 • Notárska zápisnica N 104/2018 , Nz 4766/2018
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2002
 • Uznesenie z 279. zasadnutia predstavenstva z 28.3.2002
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a.s. z 2.4.2001
 • Notárska zápisnica N 215/98, Nz 214/98
 • Notárska zápisnica N 231/97, Nz 230/97
 • Notárska zápisnica N 509/2002, Nz 496/2002
 • Úplné znenie stanov a.s. z 31.5.2005
 • Úplné znenie stanov a.s.
 • Stanovy zo dňa 7.12.2020
 • Úplné znenie stanov a.s. z 21.6.2004
 • Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 15.6.2018
 • Listina prítomných z 18.6.2015
 • úplné znenie stanov
 • Stanovy z 21.6.2004
 • Úplné znenie stanov a.s. z 29.3.2004
 • Podpisové vzory - Mag. Harald Chrstos, Ing. Jozef Pažma
 • Podpisový vzor - Klaus Schäfer
 • Podpisový vzor - Ing. Ján Kubaľa
 • Podpisový vzor - PaeDr. Roman Holček
 • Podpisový vzor - Ing. Július Baláž
 • Podpisový vzor - Ing. Iveta Csillagová
 • Podpisový vzor - Ing. Miroslav Filčák
 • Podpisový vzor - Ing. Fedor Midlik
 • Podpisový vzor - Ing. Stanislav Grančay
 • Čestné prehlásenie z 15.8.2005
 • Vzdanie sa funkcie z 31.7.2005 - Klaus Eberhard Schäfer
 • Podpisový vzor - Ing. Miloš Valko
 • Podpisový vzor - Ing. Róbert Morgoš
 • Podpisový vzor - JUDr. Eugen Kmeť
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Kútik
 • Podpisové vzory - Ing. Lucie Urválková, Ing. Martin Žáček, CSc.
 • Podpisový vzor - Ing. Ján Koška zo dňa 10.06.2014
 • Podpisové vzory -Martin Rotkovský, Rastislav Havran.
 • Podpisový vzor RNDr. Martin Rotkovský
 • Odstúpenie z funkcie zo dňa 6.6.2019
 • Čestné vyhlásenie zo dňa 2.7.2018
 • podpisový vzor Ing. Ján Koška
 • Podpisový vzor - Ing. Jana Müllerová
 • Podpisové vzory - Karol Dobiaš, Ing. Vít Vavrík, Dr. Andreas Brandstetter, Herbert Schimetschek, Dr. Johannes Hajek, Mag. Dr. Christian Sedlnitzky
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti o audite účtovnej závierky a. s. za rok 2005 zo dňa 31.03.2006
 • správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006, zápisnica z riadneho VZ zo dňa 25/06/2007
 • účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa nezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 13.05.2008
 • výročná správa 2007
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.6.2009, prezenčná listina
 • Výročná správa za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • Účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 do 30.6.2012
 • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2011
 • Výročná správa za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • Výročná správa, správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2008, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Správa nezávislého audítora za rok 2011
 • Účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 do 31.3.2012
 • účtovná závierka do 9/2012
 • účtovná závierka 2012
 • účtovná závierka za rok 2013
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2008, listina prítomných
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.xlsx
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Priebežná účtovná závierka od 1.1.2013 do 31.3.2013
 • Účtovná závierka priebežná k 30.09.2011
 • účtovná závierka priebežná 1-3/2011
 • výročná správa 2009
 • Výročná správa za rok 2008
 • výročná správa za rok 2006
 • Výročná správa 2004
 • Správa nezávislého audítora o overení mimoriadnej účtovnej závierky za rok 2004
 • Výročná správa za rok 2003
 • Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.xlsx
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Zmluva o zlúčení medzi UNIQA poisťovňa, a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a R+V Poisťovňa, a.s. /zanikajúca spoločnosť/, zo dňa 21.6.2004
 • Zmluva o zlúčení medzi UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava a R+V Poisťovňa, a.s. so sídlom Dunajská 68, 810 11 Bratislava - návrh
 • Plná moc
 • Uznesenie z 324. zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.09.2003.
 • Fotokópia návrhu na zmenu zápisu v OR zo dňa 16.09.2003
 • Preklad číslo 343/2019 Plná moc
 • Uznesenie dozornej rady o voľbe Ing.Martina Žáčka, CSc. za člena predstavenstva ( 2x )
 • Uznesenie dozornej rady o voľbe Ing. Lucie Urválkovej za člena predstavenstva ( 2x )
 • Návrh na zápis zmien v OR z 19.7.2002
 • Návrh na zápis zmien v OR z 17.4.2002
 • Fotokopia OP - Ing. Brudňák Peter
Dátum aktualizácie
15.11.2022
Domény