UNIQA poisťovňa, a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
843/B
Dátum vzniku
04.01.1991
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. (od 11.4.2018 do 8.2.2022)
 • Spoločnosť UNIQA poisťovňa, a. s. je oprávnená vykonávať zaisťovaciu činnosť pre poistný druh neživotného poistenia (od 11.3.2016 do 8.2.2022)
 • Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 7. Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok (od 16.3.2018 do 10.4.2018)
 • Časť A - poistné odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu ( vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania ) a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) fixné peňažné plnenie, b) s plnením majúcim povahu odškodnenia, c) s kombinovaným plnením, d) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových dopravných prostriedkoch, b) nemotorových dopravných prostriedkoch. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy. 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, b) dopravcu. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver. 15. Poistenie záruky a) priame záruky. 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných nákladov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných iných ako obchodných finančných strát, k) z ostatných finančných strát. 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Asistenčné služby. Časť B - poistné odvetvie životného poistenia. 1. Poistenie a) pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, b) dôchodkové poistenie, c) doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby. 3. Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) spojené s investičnými fondmi. 6. Kapitalizačné operácie založené na aktuárskych výpočtoch, kde sa za vopred dohodnutú jednorázovú platbu alebo pravidelné platby prevezmú záväzky s určenou dobou trvania a v určenej výške. (od 11.3.2016 do 10.4.2018)
 • Predmetom podnikania je poisťovacia činnosť v rozsahu: A. Odvetvia životného poistenia 1. Poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad dožitia alebo poistenie pre prípad dožitia alebo smrti. 3. Poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami. 4. Poistenie podľa bodov 1 a 3 spojené s investičným fondom. 5. Dôchodkové poistenie. 6. Poistenie pre prípad úrazu alebo choroby, ak je pripoistením niektorého poistného odvetvia uvedeného v bodoch 1 až 5. B. Odvetvia neživotného poistenia 1. Poistenie úrazu a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) cestujúcich, e) individuálne zdravotné poistenie. 2. Poistenie choroby a) s jednorazovým plnením, b) s opakovaným plnením, c) s kombinovaným plnením, d) zmluvé poistenie a pripoistenie, e) individuálne zdravotné poistenie. 3. Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových a) motorových b) nemotorových. 8. Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v bodoch 3 až 7, spôsobených a) požiarom, b) výbuchom, c) víchricou, d) prírodnými živlami inými ako víchrica, e) jadrovou energiou, f) zosuvom alebo zosadaním pôdy, 9. Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v bode 3 až 7, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami (napr. krádežou), ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v bode 8. 10. Poistenie zodpovednosti a) za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. 13. Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12. 14. Poistenie úveru a) všeobecná platobná neschopnosť, b) exportný úver, c) splátkový úver, d) hypotekárny úver, e) poľnohospodársky úver, 15. Poistenie kaucie a) priame záruky 16. Poistenie rôznych finančných strát vyplývajúcich a) z výkonu povolania, b) z nedostatočného príjmu, c) zo zlých poveternostných podmienok, d) zo straty zisku, e) z trvalých všeobecných nákladov, f) z neočakávaných obchodných výdavkov, g) zo straty trhovej hodnoty, h) zo straty pravidelného zdroja príjmov, i) z inej nepriamej obchodnej finančnej straty, j) z ostatných finančných strát, 17. Poistenie právnej ochrany. 18. Poistenie pomoci osobám v núdzi počas cestovania alebo pobytu mimo miesta svojho trvalého pobytu. Predmetom podnikania je tiež zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia. (od 12.7.2012 do 10.3.2016)
 • predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť (všetky druhy životného poistenia, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie prepravovaného tovaru a majetku, havárijné poistenie dopravných prostriedkov, požiarne a živelné poistenie, poistenie finančných strát, poistenie pomoci cestujúcim, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kaucie, poistenie úverov, iné poistenie majetku, poistenie právnej ochrany, uzatváranie a správa poistných zmlúv, plnenie škôd z poistných udalostí) a zaisťovacia činnosť pre poistný druh neživotného poistenia. Poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť vykonáva spoločnosť v súlade s platným slovenským právnym poriadkom, pričom je oprávnená na vykovávanie všetkých s ňou súvisiacich obchodov a uzatváranie všetkých príslušných zmlúv, vrátane zmlúv zabezpečujúcich deľbu poistných rizík (od 8.12.2011 do 11.7.2012)
 • predmetom podnikania spoločnosti je poisťovacia činnosť (všetky druhy životného poistenia, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie prepravovaného tovaru a majetku, havárijné poistenie dopravných prostriedkov, požiarne a živelné poistenie, poistenie finančných strát, poistenie pomoci cestujúcim, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kaucie, poistenie úverov, iné poistenie majetku, poistenie právnej ochrany, uzatváranie a správa poistných zmlúv, plnenie škôd z poistných udalostí). Poisťovaciu činnosť vykonáva spoločnosť v súlade s platným slovenským právnym poriadkom, pričom je oprávnená na vykovávanie všetkých s ňou sývisiacich obchodov a uzatváranie všetkých príslušných zmlúv, vrátane zmlúv zabezpečujúcich deľbu poistných rizík (od 19.12.2002 do 7.12.2011)
 • všetky druhy životného poistenia, úrazové poistenie, poistenie liečebných nákladov v zahraničí, poistenie prepravovaného tovaru a majetku, havarijné poistenie dopravných prostriedkov, požiarne a živelné poistenie, poistenie finančných strát, poistenie pomoci cestujúcim, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie kaucie, poistenie úverov, iné poistenie majetku, poistenie právnej ochrany, uzatváranie a správa poistných zmlúv, plnenie škôd z poistných udalostí, ako i sprostredkovanie poistenia v prospech spoločnosti (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • zaisťovacia činnosť (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • zákonom predpísaná činnosť v rámci zábrannej činnosti a pri minimalizovaní škody (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • poradenská činnosť pre právnické a fyzické osoby v oblasti poisťovníctva, prieskum poistného trhu a školiteľská činnosť (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • poskytovanie úverov a finančných záruk v súlade s platnými právnymi predpismi (od 15.8.2001 do 18.12.2002)
 • predmetom podnikania je poisťovacia činnosť v oblasti poistenia majetku, zodpovednosti za škody právnických osôb, úrazového poistenia fyzických osôb a živnotného poistenia fyzických osôb a s nimi súvisiaca sprostredkovateľská činnosť. Súčasťou poisťovacej činnosti je tiež činnosť zameraná na predchádzanie škodám /zábranná činnosť/ v uvedených oblastiach (od 1.6.1995 do 14.8.2001)
 • predmetom činnosti je i odborno - poradenská činnosť pre právnické a fyzícké osoby v oblasti poišťovníctva, prieskumná činnosť poistného trhu pre účely vzniku nových druhov poistení a školiteľská činnosť s cielom prehlbovania vedomostí o poisťovacej problematike pre záujemcov z radou fyzických i právnických osôb (od 1.6.1995 do 14.8.2001)
 • poskytovanie úverov a finančných záruk v súlade s platnými právnymi predpismi (od 1.6.1995 do 14.8.2001)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Obchodná spoločnosť UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovksého 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00 653 501, zapísaná v odd. Sa, vl. č. 843/B bola vymazaná z dôvodu jej zániku v dôsledku cezhraničného zlúčenia s nástupníckou spoločnosťou UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136/810, PSČ: 16012, IČO: 49 240 480, zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, odd. B, vl. č. 2012, na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 8.11.2021, č. k. 46Exre/182/2021 - 3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.12.2021.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení.asice
 • Stanovy zo dňa 7.12.2020
 • Výročná správa za rok 2019
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
 • Výročná správa za rok 2018
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Odstúpenie z funkcie zo dňa 6.6.2019
 • Podpisový vzor RNDr. Martin Rotkovský
 • Uznesenie predstavenstva zo dňa 9.7.2019
 • Uznesenie predstavenstva zo dňa 19.6.2019
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 13.6.2019
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2019
 • Výsledky z hlasovania valného zhromaždenia zo dňa 19.6.2019
 • Preklad číslo 343/2019 Plná moc
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • plná moc - ptrklad č- 139/2019
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 27.11.2018
 • Uznesenie predstavenstva zo dňa 24.7.2018
 • Dodatok č.1 k Uzneseniu predstavenstva zo dňa 2.10.2018
 • Podpisový vzor - PaeDr. Roman Holček
 • Podpisový vzor - Ing. Július Baláž
 • Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 15.6.2018
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.2018
 • Notárska zápisnica N 321/2018 , Nz 19578/2018
 • Čestné vyhlásenie zo dňa 2.7.2018
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.xlsx
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 6.3.2018 , PL
 • Rozhodnutie z 19.12.2017
 • Notárska zápisnica N 104/2018 , Nz 4766/2018
 • stanovy zo dňa 28.11.2017
 • notárska zápisnica N 733/2017, Nz 48076/2017 zo dňa 28.11.2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Notárska zápisnica N 596/2017, Nz 22023/2017
 • úplné znenie stanov
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.xlsx
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 14.11.2016
 • Uznesenie predstavenstva z 5.10.2016
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Uznesenie predstavenstva z 25.7.2016
 • stanovy zo dňa 28.06.2016
 • Notárska zápisnica N 326/2016, Nz 23269/2016, zo dňa 28.6.2016
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Podpisové vzory -Martin Rotkovský, Rastislav Havran.
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Uznesenie predstavenstva z 29.6.2015
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 18.6.2015
 • Výsledky hlasovania valného zhromaždenia z 18.6.2015
 • Listina prítomných z 18.6.2015
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
 • Uznesenie predstavenstva z 1.6.2015
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Uznesenie predstavenstva zo dňa 15.01.2015
 • uznesenie predstavenstva - zrušenie prokúry
 • podpisový vzor Ing. Ján Koška
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.06.2014
 • Uznesenie predstavenstva z 13.3.2014
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 25.2.2014
 • Uznesenie predstavenstva spoločnosti zo dňa 22.04.2014
 • Podpisový vzor - Ing. Ján Koška zo dňa 10.06.2014
 • Uznesenie dozornej rady z 12.6.2013
 • Uznesenie predstavenstva z 11.11.2013
 • Podpisový vzor - Ing. Iveta Csillagová
 • Podpisové vzory - Ing. Lucie Urválková, Ing. Martin Žáček, CSc.
 • Uznesenie z 17.12.2013
 • Uznesenie z 11.11.2013
 • Uznesenie dozornej rady o voľbe Ing. Lucie Urválkovej za člena predstavenstva ( 2x )
 • Uznesenie dozornej rady o voľbe Ing.Martina Žáčka, CSc. za člena predstavenstva ( 2x )
 • Uznesenie predstavenstva z 13.8.2013
 • Podpisový vzor - Ing. Ján Kubaľa
 • účtovná závierka za rok 2013
 • účtovná závierka 2012
 • Priebežná účtovná závierka od 1.1.2013 do 31.3.2013
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.6.2013
 • Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
 • účtovná závierka do 9/2012
 • Účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 do 30.6.2012
 • Výročná správa za rok 2011
 • Účtovná závierka za obdobie 1.1.2012 do 31.3.2012
 • Správa nezávislého audítora za rok 2011
 • Účtovná závierka priebežná k 30.09.2011
 • Priebežná účtovná závierka k 30.6.2011
 • Výročná správa za rok 2010
 • účtovná závierka priebežná 1-3/2011
 • účtovná závierka za rok 2010, správa audítora
 • výročná správa 2009
 • Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
 • Výročná správa za rok 2008
 • Zápisnica z valného zhromaždenia z 4.6.2009, prezenčná listina
 • Účtovná závierka za rok 2008, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
 • výročná správa 2007
 • účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa nezávislého audítora za rok 2007 zo dňa 13.05.2008
 • zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.05.2008, listina prítomných
 • výročná správa za rok 2006
 • správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2006, zápisnica z riadneho VZ zo dňa 25/06/2007
 • Podpisový vzor - Ing. Stanislav Grančay
 • Podpisový vzor - Ing. Fedor Midlik
 • Podpisový vzor - Ing. Miroslav Filčák
 • Uznesenie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva z 1.5.2006
 • Zápisnica z riadneho VZ z 17.5.2006
 • Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UDK-007/2006/STPO z 16.5.2006
 • Výročná správa za rok 2005
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Správa nezávislého audítora akcionárom, predstavenstvu a dozornej rade spoločnosti o audite účtovnej závierky a. s. za rok 2005 zo dňa 31.03.2006
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Kútik
 • Podpisový vzor - JUDr. Eugen Kmeť
 • Podpisový vzor - Ing. Róbert Morgoš
 • Podpisový vzor - Ing. Miloš Valko
 • Uznesenie predstavenstva prijaté na zasadnutí predstavenstva z 20.1.2006
 • Vzdanie sa funkcie z 31.7.2005 - Klaus Eberhard Schäfer
 • Čestné prehlásenie z 15.8.2005
 • Výročná správa 2004
 • Úplné znenie stanov a.s. z 31.5.2005
 • uznesenie predstavenstva z 31.5.2005
 • Notárska zápisnica N 100/05, Nz 24526/05, NCRIs 24199/05 z 31.5.2005
 • Správa nezávislého audítora o overení mimoriadnej účtovnej závierky za rok 2004
 • Uznesenie predstavenstva poisťovne, a.s. zo dňa 2.8.2004
 • Podpisový vzor - Ing. Jana Müllerová
 • Stanovy z 21.6.2004
 • Notárska zápisnica N 2469/2004, Nz 52904/2004
 • Úplné znenie stanov a.s. z 21.6.2004
 • Notárska zápisnica N 246/2004, Nz 52904/2004
 • Notárska zápisnica N 247/2004, Nz 52914/2004
 • Zmluva o zlúčení medzi UNIQA poisťovňa, a.s. /nástupnícka spoločnosť/ a R+V Poisťovňa, a.s. /zanikajúca spoločnosť/, zo dňa 21.6.2004
 • Plná moc
 • Správa nezávislého audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2003
 • Výročná správa za rok 2003
 • Podpisový vzor - Klaus Schäfer
 • Zmluva o zlúčení medzi UNIQA poisťovňa, a.s. so sídlom Lazaretská 15, 820 07 Bratislava a R+V Poisťovňa, a.s. so sídlom Dunajská 68, 810 11 Bratislava - návrh
 • Úplné znenie stanov a.s. z 29.3.2004
 • Notárska zápisnica N 144/2004, Nz 26773/2004
 • Fotokópia návrhu na zmenu zápisu v OR zo dňa 16.09.2003
 • Uznesenie z 324. zasadnutia predstavenstva zo dňa 02.09.2003.
 • Výročná správa, správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2002
 • Notárska zápisnica N 1328/2003, Nz 125485/2003
 • Uznesenie z 324. zasadnutia predstavenstva z 2.9.2003
 • Uznesenie dozornej rady - per rollam
 • Uznesenie z 307. zasadnutia predstavenstva z 3.2.2003
 • Uznesenie z 306. zasadnutia predstavenstva z 20.1.2003
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č. : GRUFT-023/2003/STPO zo dňa 12.2.2003
 • Rozhodnutie Úradu pre finančný trh č.: GRUFT-017/2002/STPO zo dňa 16.12.2002
 • Uznesenie dozornej rady zo dňa 21.11.2003
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dďna 13.11.2002
 • Podpisové vzory - Mag. Harald Chrstos, Ing. Jozef Pažma
 • Notárska zápisnica N 122/2000, Nz 122/2000
 • Notárska zápisnica N 594/98, Nz 594/98
 • Notárska zápisnica N 215/98, Nz 214/98
 • Notárska zápisnica N 231/97, Nz 230/97
 • Notárska zápisnica N 286/96, Nz 270/96
 • Notárska zápisnica N 48/95, NZ 45/95
 • Zakladateľská zmluva - december 1990
 • Notárska zápisnica N 509/2002, Nz 496/2002
 • Úplné znenie stanov a.s.
 • Podpisové vzory - Karol Dobiaš, Ing. Vít Vavrík, Dr. Andreas Brandstetter, Herbert Schimetschek, Dr. Johannes Hajek, Mag. Dr. Christian Sedlnitzky
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.2002
 • Návrh na zápis zmien v OR z 19.7.2002
 • Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady a.s. z 2.4.2001
 • Uznesenie z 279. zasadnutia predstavenstva z 28.3.2002
 • Návrh na zápis zmien v OR z 17.4.2002
 • Fotokopia OP - Ing. Brudňák Peter
Dátum aktualizácie
27.04.2024
Domény