Pre dotknuté osoby


Pokiaľ ste zistili, že pri niektorej z našich služieb spracúvame Vaše osobné údaje, napríklad preto, že ste podnikateľ – fyzická osoba, člen štatutárneho alebo kontrolného orgánu podnikateľa alebo jeho prokurista, štatutárna osoba inej právnickej osoby, veriteľ podnikateľa, záložný veriteľ alebo dlžník, likvidátor alebo pracovník súdu či sudca alebo iná osoba, ktorej osobné údaje sú zverejnené v niektorom z Open Data zdrojov, ktoré používame (zoznam zdrojov je zverejnený na našej stránke www.indexpodnikatela.sk/gdpr/zdroje) (ďalej ako „dotknutá osoba“), oboznámte sa prosím s touto informáciou o spracúvaní Vašich osobných údajov podľa čl. 12-14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o  voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).


1. Kto sme a kde nás nájdete?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, spoločnosť IndexPodnikateľa, s.r.o., Dolná Mičiná 158, 974 01 Dolná Mičiná, IČO 55970770 (ďalej ako „Spoločnosť“ alebo „my“). Ak máte akékoľvek otázky alebo si chcete uplatniť Vaše práva, môžete nás kontaktovať emailom gdpr@indexpodnikatela.sk alebo telefonicky +421 948 955 545.

2. Aké údaje spracúvame, na aký účel a na akom právnom základe, doby spracúvania

Sme spoločnosťou, ktorá sa zaoberá analýzou a sprístupňovaním informácií z verejne dostupných zdrojov informácií, najmä verejných a súkromných registrov a iných informačných databáz a stránok (zoznam zdrojov nájdete na našej stránke www.indexpodnikatela.sk/gdpr/zdroje) (ďalej a vyššie ako „Open Data zdroje“). Niektoré z informácií, ktoré poskytujeme našim používateľom, môžu byť osobnými údajmi dotknutej osoby. V takom prípade ide vždy o osobné údaje, ktoré boli zverejnené v niektorom z Open Data zdrojov. Tieto osobné údaje spracúvame na účely poskytovania služieb našim používateľom, teda poskytovania prehľadov a informácií z  Open Data zdrojov o konkrétnej fyzickej alebo právnickej osobe. Údaje sú poskytované prostredníctvom portálu www.indexpodnikatela.sk cez platený prístup. Tieto osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a to na tieto oprávnené záujmy: oprávnený záujem našej spoločnosti poskytovať platené informačné služby našim používateľom a tým dosahovať zisk a na základe oprávneného záujmu tretej osoby (používateľa): oprávnený záujem tretej osoby (používateľa) na získaní informácií z Open Data zdrojov v prehľadnej podobe a sústredené na jednom mieste, čím uplatní svoje právo na informácie, najmä na účely: (i) overenia kredibility a finančného stavu zmluvného partnera, potenciálneho zmluvného partnera, dlžníka alebo inej osoby; (ii) predchádzania podvodom a ochrane majetku používateľa, (iii) získania dostupných informácií v prehľadnej a čitateľnej podobe na účely zvyšovania transparentnosti podnikateľského prostredia a (iv) získanie informácií vo forme umožňujúcej automatizované vypĺňanie elektronických tlačív a dokumentov. Osobné údaje, takto poskytnuté našim klientom ďalej spracúvame v našom systéme po dobu potrebnú na účely preverenia správnosti poskytnutej služby a uplatnenia právnych nárokov poskytovateľa služby (na právnom základe oprávneného záujmu).

3. Kategórie sprostredkovateľov1 či iných príjemcov údajov:

Pri poskytovaní služieb sa občas obraciame na spolupracovníkov a odborníkov a  tí môžu mať prístup aj k Vašim osobným údajom, ide najmä o tieto osoby:

  • prevádzkovateľ špecializovaného softvéru a poskytovateľ IT služieb, spoločnosti podnikajúce v oblasti tvorby softvéru a IT služieb so sídlom v EÚ
  • spoločnosti poskytujúce nám dátové úložisko, so sídlom a servermi umiestnenými v EÚ
  • účtovní a daňoví poradcovia, spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike
  • spoločnosti zabezpečujúce spracovanie platieb, banky so sídlom v EÚ a spoločnosti poskytujúce platobné služby so sídlom v EÚ
  • uplatňovanie právnych nárokov: spoločnosti, zaoberajúce sa vymáhaním pohľadávok, daňoví a finanční poradcovia, právni poradcovia, všetci so sídlom v EÚ
4. Prenosy

Osobné údaje neprenášame mimo územia členských štátov Európskej únie ani medzinárodnej organizácii.

5. Námietka

Pokiaľ ide o údaje, ktoré spracúvame na základe oprávneného záujmu, máte právo voči spracúvaniu kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. Námietku môžete podať emailom na adrese gdpr@indexpodnikatela.sk alebo poštou na adrese spoločnosti.

6. Ďalšie Vaše práva

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a na ich kópiu. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu. Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť. Máte právo na obmedzenie spracúvania v  prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy alebo počas konania o námietke. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi.

Práva si môžete uplatniť osobne  v našej spoločnosti alebo emailom na adrese gdpr@indexpodnikatela.sk alebo oznámením zaslaným poštou na adresu spoločnosti. Pri uplatnení práv sme oprávnení overiť Vašu totožnosť. Ak nebudete spokojní s tým, ako sme reagovali na uplatnenie Vašich práv alebo ak si myslíte, že Vaše údaje spracúvame v rozpore s predpismi máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na príslušnom úrade na ochranu osobných údajov podľa Vášho bydliska či miesta práce.

1 Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje v našom mene a na základe zmluvy s nami. Dbáme na ich prísny výber a záruky bezpečnosti.

Zdôvodnenie, prečo sa na poskytovanie informácií dotknutej osobe vzťahuje výnimka podľa čl. 14 ods. 5 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „GDPR“) si môžete prečítať na www.indexpodnikatela.sk/gdpr/dotknute-osoby/vynimka.

Našli ste na portáli www.indexpodnikatela.sk Vaše osobné údaje?