FARBYKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 423 412 370 492 362 651
2 Neobežný majetok js6 yc0 o52 qiv xqd 686
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet y5i 6yk qyb gym fop tiy
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok urn 8sc uj7 fpc a2i 3pe
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 5v dcd xu 7ph bv yer
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 871 20 800 42 946
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí de q32 q2 b7u 9 8q3
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 006 10 006 37 223
33 Obežný majetok r6 gu8 m p5v o rol
34 Zásoby súčet e u9q kb 1br
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 9 889 js jke
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 97 tnt 1t iib h5 jh6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet z3 36d 21 e7i q y05
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5w hsy sl pdz j b5h
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 068 13 459
63 Daňové pohľadávky a dotácie g c3g el hlo t 81n
71 Finančné účty ek xn2 -z2 zpd -28 2ek
72 Peniaze d 1j8 67 xjm a a94
73 Účty v bankách ou fzu -0z qvl -7e jus
74 Časové rozlíšenie súčet iad xkm lu f9u
76 Náklady budúcich období krátkodobé iaa i1h y08
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3q rp8
PASÍVA 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9gt q7h 0hs c5p dtw ick
80 Vlastné imanie bis arf 8u3 b5f 8wf 4r1
81 Základné imanie súčet 6 1xa 3 sjt h 37e
82 Základné imanie o 5vu n 4dp f eok
86 Ostatné kapitálové fondy g9p bdi 0ec 2lv 0qg fto
87 Zákonné rezervné fondy wz2 0pr xzj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond pcb 3cc 6bu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení gi 5sl uh i9r 6y qaa
101 Záväzky z8 g31 to 7b0 ni ebv
102 Dlhodobé záväzky súčet tcv y0n ntr
114 Záväzky zo sociálneho fondu fna 85c 9xf
122 Krátkodobé záväzky súčet 8u rvl sy 2oh p6 yf5
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9 2wb bf 082 kr 688
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kji
131 Záväzky voči zamestnancom 6hb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia axq jp w
133 Daňové záväzky a dotácie od 115 3a 459 jd 80i
135 Iné záväzky u0 ksx 8e 1ry 95
136 Krátkodobé rezervy u 1ps
138 Ostatné rezervy d r68
139 Bežné bankové úvery ao o7h
140 Krátkodobé finančné výpomoci 6 670