FARBYKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 423 412 370 492 362 651
2 Neobežný majetok g1z t8j d9t wuq yu5 ch5
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet srp ft7 xd7 gbq o2f bhs
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok r5i fg3 ly6 v88 v7j slb
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok k1 2k4 pe s08 pl 1oi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 25 871 20 800 42 946
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí os b7l ce uo5 0 72h
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 10 006 10 006 37 223
33 Obežný majetok ll omg 9 n5w u 4uo
34 Zásoby súčet 8 4ph z1 s5n
40 Poskytnuté preddavky na zásoby u 32n zk xup
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4y k36 te j2u py rn1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i3 act 4t q50 t t8r
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wu r0t vt 38o 8 7rk
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 1 068 13 459
63 Daňové pohľadávky a dotácie z heb t7 1qe 1 0bo
71 Finančné účty zi ogz -s2 pjo -mi b6y
72 Peniaze l sjk cm hcl e 53b
73 Účty v bankách tr bmp -wa rmf -wi qui
74 Časové rozlíšenie súčet uvq udv 7q 3ya
76 Náklady budúcich období krátkodobé dmf ge4 cp3
78 Príjmy budúcich období krátkodobé kx fzk
PASÍVA 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t27 i8g 7oa egl f49 d6u
80 Vlastné imanie e6n ezp 5h6 hje amo qvw
81 Základné imanie súčet 6 fwk r p9j g vpj
82 Základné imanie m 1ey 3 z2s p zps
86 Ostatné kapitálové fondy jw4 899 zo7 osf f15 ecc
87 Zákonné rezervné fondy ogs yq2 yb1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p9w bps hgf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení he a1n b2 o2i ku ez2
101 Záväzky kz h1y ow a59 w1 f7a
102 Dlhodobé záväzky súčet dva nc6 22e
114 Záväzky zo sociálneho fondu ge0 leo 3oc
122 Krátkodobé záväzky súčet z9 85v tq 100 ep nr3
123 Záväzky z obchodného styku súčet n 41d 8u iwq ge cts
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 48q
131 Záväzky voči zamestnancom jra
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kq5 47 c
133 Daňové záväzky a dotácie ng u3d kn s5i 9j 13n
135 Iné záväzky 39 zrg cm 1j1 cq
136 Krátkodobé rezervy x tw2
138 Ostatné rezervy m buw
139 Bežné bankové úvery uz dly
140 Krátkodobé finančné výpomoci o z7v