KFP-STAV s.r.o. "v konkurze" - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2018
1 SPOLU MAJETOK 25 563 37 067 46 421
2 Neobežný majetok u5 t78 2u 0nx 7h hyr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 971 14 492 19 059
12 Pozemky j3 deq
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo j7c 27 twn wp snd
15 Pestovateľské celky trvalých porastov p5 y96
33 Obežný majetok kt ibg ql wx3 fc aez
34 Zásoby súčet t vai hz skl ou 8yt
35 Materiál p sbm 0s 4cp t4 ae8
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby fd dhx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a xfw k kuw q b85
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 m58 7 2dl k srg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku k drj 8 f8c r e83
58 Čistá hodnota zákazky q ykl
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9rf za
71 Finančné účty kem 7 syx y htm
72 Peniaze whj 879 f15
73 Účty v bankách 5lw nwk t ian
74 Časové rozlíšenie súčet 427 u3h
75 Náklady budúcich období dlhodobé qmu
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5ck
PASÍVA 2009 2010 2012 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY d5 j6e 06 p36 d6 2fr
80 Vlastné imanie -i4 o41 -4 g24 -d av1 -k 70n d8k
81 Základné imanie súčet s k7e h h05 8 vxg jo xyf
82 Základné imanie g mey j r3p d gfq bt qpt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -78 ofs -ix mxh -og 62t -9 6k9 udz
99 Neuhradená strata minulých rokov -6d hv8 -ch 1pa -c5 ka8 -c d72 8ge
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l lwc 2b txe -p sra
101 Záväzky k5 fr4 ts m5y yp v5l 9 9nq tf4
102 Dlhodobé záväzky súčet s y28 ex tt3
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet d5 3fs
114 Záväzky zo sociálneho fondu w s
121 Dlhodobé bankové úvery 6 lqu 6 3ll
122 Krátkodobé záväzky súčet 1j srk rg dnx ln xtw z vu1 m4l
123 Záväzky z obchodného styku súčet gt awy du np6 i6 sal
131 Záväzky voči zamestnancom ly3 be v1i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x b yqf
133 Daňové záväzky a dotácie 7l od f02
135 Iné záväzky c mir 4 iyf 4me
140 Krátkodobé finančné výpomoci 07 ptj b9 3cq jz eho
141 Časové rozlíšenie súčet g mum c cvb
143 Výdavky budúcich období kratkodobé b m0y i vi0