KFP-STAV s.r.o. "v konkurze" - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2018
1 SPOLU MAJETOK 25 563 37 067 46 421
2 Neobežný majetok ul 454 wr w8g 6g vfq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 11 971 14 492 19 059
12 Pozemky 92 et8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c7 1fa uw 48y 7j xb3
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 33 9pr
33 Obežný majetok db qgg 9o enl 1d xm7
34 Zásoby súčet o 6tm fz 1gp o8 0k0
35 Materiál e 95o 8f 0wt 0g 6zv
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby nk kpw
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p yqu a uz8 s ecn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 kzu l jy4 5 r7u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 x5e 5 05b q n8e
58 Čistá hodnota zákazky 2 hmt
63 Daňové pohľadávky a dotácie jwh 56
71 Finančné účty aet l iuv t j2l
72 Peniaze sem xct be5
73 Účty v bankách ehu l8x p 03s
74 Časové rozlíšenie súčet fbr g6c
75 Náklady budúcich období dlhodobé nqj
76 Náklady budúcich období krátkodobé juu
PASÍVA 2009 2010 2012 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8v r53 ml 825 hw 6sf
80 Vlastné imanie -6j yu9 -5 76v -5 gp7 -y 2sv efp
81 Základné imanie súčet 2 24z 1 aim 6 ii9 0d vbf
82 Základné imanie t nrb 8 rct n tff ai 4p2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -hg eth -xc n6i -39 arz -0 1oi gb5
99 Neuhradená strata minulých rokov -l2 t6k -3s zsy -i0 2am -e 64i h14
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 5iu n5 csa -8 qga
101 Záväzky u7 1e2 66 pq9 qq phe 2 m99 m2a
102 Dlhodobé záväzky súčet w e23 y5 1c8
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet i1 xyl
114 Záväzky zo sociálneho fondu j 5
121 Dlhodobé bankové úvery j 5f9 l rky
122 Krátkodobé záväzky súčet ea q02 qp nwq hc z5d 7 u7w o9g
123 Záväzky z obchodného styku súčet a6 qj0 qm by1 34 1k1
131 Záväzky voči zamestnancom 1xz go pkk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w 0 zkt
133 Daňové záväzky a dotácie 1d yg a6f
135 Iné záväzky 3 gew p 7m7 dbz
140 Krátkodobé finančné výpomoci v4 q6s yl yqz 9a d06
141 Časové rozlíšenie súčet i bgw z 3gl
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7 goo t ut7