MichTech s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2021
1 SPOLU MAJETOK -377
33 Obežný majetok -mv7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wt
65 Iné pohľadávky s5
71 Finančné účty -o8i
72 Peniaze -b37
PASÍVA 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY -arp
80 Vlastné imanie -tjr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -mhf