Ukážková, s.r.o. - Účtovné závierky

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
Register UZ
Výkaz ziskov a strát
Súvaha