Ukážková, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013
1 SPOLU MAJETOK 192 572
2 Neobežný majetok 41 429
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 41 429
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 199
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 37 230
33 Obežný majetok 115 119
34 Zásoby súčet 249
35 Materiál 249
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 101 143
58 Čistá hodnota zákazky 2 197
62 Sociálne poistenie 1
63 Daňové pohľadávky a dotácie 97 983
65 Iné pohľadávky 962
71 Finančné účty 13 727
72 Peniaze 17
73 Účty v bankách 13 710
74 Časové rozlíšenie súčet 36 024
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1 889
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 34 135
PASÍVA 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 192 572
80 Vlastné imanie 71 804
81 Základné imanie súčet 6 640
82 Základné imanie 6 640
87 Zákonné rezervné fondy 664
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 664
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 500
101 Záväzky 120 768
122 Krátkodobé záväzky súčet 120 768
123 Záväzky z obchodného styku súčet 31 717
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 88 136
131 Záväzky voči zamestnancom 156
133 Daňové záväzky a dotácie 398