N Ukážková, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 64 836 70 437 55 053 63 170 35 401 18 972 103 605
2 Neobežný majetok 355 355
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 355 355
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 355 355
33 Obežný majetok 64 836 70 082 54 698 63 170 35 401 18 972 103 605
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 97 400
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 45 899 59 164 51 947 60 297 34 690 18 529 5 063
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 31 880 47 980 16 720 26 240 16 000 15 000
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 47 980
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 31 880 16 720 26 240
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 8 378 9 827 35 227 34 046
62 Sociálne poistenie 9 1 543
63 Daňové pohľadávky a dotácie 5 641 1 357 11 9 1 543
65 Iné pohľadávky 18 690 3 520 3 520
71 Finančné účty 18 937 10 918 2 751 2 873 711 443 1 142
72 Peniaze 13 058 10 678 711 443 1 142
73 Účty v bankách 5 879 240 2 751 2 873
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 64 836 70 437 55 053 63 170 35 401 18 972 103 605
80 Vlastné imanie -857 -1 180 5 148 14 216 6 379 -26 263 2 081
81 Základné imanie súčet 400 400 400 400 400 400 400
82 Základné imanie 400 400 400 400 400 400 400
86 Ostatné kapitálové fondy 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4 857 -5 180 1 148 2 379 -30 262
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 328 2 379
99 Neuhradená strata minulých rokov -4 857 -5 180 -5 180 -30 262
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 857 -323 6 328 9 068 2 379 -32 642 28 343
101 Záväzky 65 693 71 617 49 905 48 954 29 022 45 235 101 524
102 Dlhodobé záväzky súčet 968 1 683 2 449 3 197 3 903
114 Záväzky zo sociálneho fondu 968 1 683 2 449 3 197
122 Krátkodobé záväzky súčet 59 236 64 728 42 206 38 634 19 035 39 006 95 805
123 Záväzky z obchodného styku súčet 16 937 7 117 6 448 648 455 14 589 59 918
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7 117 6 448 648
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 15 920 33 770 16 747 18 031
131 Záväzky voči zamestnancom 10 768 11 067 7 431 9 498 12 820 13 792 15 131
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 058 6 917 7 583 6 258
133 Daňové záväzky a dotácie 10 353 5 857 3 997 4 199 2 444 3 103 9 038
135 Iné záväzky 3 316 7 522 11 718
136 Krátkodobé rezervy 5 489 5 206 5 250 7 123 6 084 6 229 5 719
137 Zákonné rezervy 5 489 5 206 5 250 7 123