Ukážková, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 628 048
5 Tržby z predaja služieb 626 947
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 101
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 531 914
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 252
14 Služby 476 847
15 Osobné náklady 2 910
16 Mzdové náklady 2 698
18 Náklady na sociálne poistenie 212
20 Dane a poplatky 464
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 27 956
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 14 485
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 96 134
28 Pridaná hodnota 140 848
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 772
39 Výnosové úroky 70
42 Kurzové zisky 1 702
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 10 435
49 Nákladové úroky 77
52 Kurzové straty 9 847
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 511
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8 663
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 87 471
57 Daň z príjmov 22 971
58 Daň z príjmov splatná 22 971
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 500