N Ukážková, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 233 158 210 090 234 862 237 067 210 967 240 131 412 402
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 227 903 210 967 240 131 412 345
5 Tržby z predaja služieb 210 090 234 858 237 067
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 000
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 255 4 57
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 238 500 209 879 226 064 224 014 207 334 275 014 371 672
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 490
14 Služby 48 568 24 492 24 308 23 148 22 181 37 079 110 842
15 Osobné náklady 178 544 185 381 201 747 200 859 185 153 198 717 260 129
16 Mzdové náklady 131 942 134 348 146 768 146 585
18 Náklady na sociálne poistenie 42 010 46 645 50 676 50 428
19 Sociálne náklady 4 592 4 388 4 303 3 846
20 Dane a poplatky 367 6 9 7 110
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 288
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 960
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 283 39 218 591
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 342 211 8 798 13 053 3 633 -34 883 40 730
28 Pridaná hodnota 175 845 185 598 210 550 213 919 188 786 203 052 301 503
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 17 500 235 161 919
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 17 500
39 Výnosové úroky 1 235 161
41 Ostatné výnosové úroky 235
42 Kurzové zisky 919
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 56 18 040 84 439 84 319 1 835
46 Predané cenné papiere a podiely 17 958
52 Kurzové straty 3 1 624
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 56 82 84 439 84 316 211
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -55 -540 -84 -204 77 -319 -916
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5 397 -329 8 714 12 849 3 710 -35 202 39 814
57 Daň z príjmov 27 1 515 2 496 960 960 7 490
58 Daň z príjmov splatná 27 1 515 2 496
60 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom -540 -33 871 1 285 371 -3 520 3 981
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 857 -323 6 328 9 068 2 379 -32 642 28 343