B SoftOne, s. r. o. - Finančná analýza

Vývoj indexu podnikateľa

Stručná charakteristika

Tržby a ziskovosť
Štruktúra nákladov
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Vertikálna analýza

Aktíva - Štruktúra obežných aktív
Aktíva - Štruktúra majetku
Pasíva - Štruktúra záväzkov

Pomerové ukazovatele finančnej analýzy

Analýza likvidity

Definuje súhrn všetkých potencionálne likvidných prostriedkov, ktoré má spoločnosť k dispozícii na úhradu svojich splatných záväzkov. Pomocou nižšie uvedených ukazovateľov likvidity teda skúmame schopnosť podniku hradiť svoje záväzky a členíme ich podľa likvidnosti obežných aktív uvedených v čitateľovi.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Likvidita 3. stupňa - celkováVypovedá o celkovom potenciáli likvidity podniku. Interval odporúčaných hodnôt je <1,5 - 2,5 > avšak dôležité je, aby hodnota bola výrazne vyššia ako 1, t.j. aby podnik s dostatočnou finančnou rezervou kryl svoje dlhy. 2,98 1,31 1,64 2,47 2,45 -6,72 4,61 0,87 0,80 1,34 1,85 1,79 1,64
Likvidita 2. stupňa - bežnáVypovedá o schopnosti podniku hradiť svoje splatné dlhy hotovostnými prostriedkami ako aj peniazmi viazanými v krátkodobých pohľadávkach. Interval odporúčaných hodnôt <1 - 1,5 >. 2,98 1,31 1,64 2,47 2,45 -6,72 4,49 0,86 0,79 1,32 1,84 1,77 1,63
Likvidita 1. stupňa - pohotováVypovedá o schopnosti podniku hradiť práve splatné dlhy (krátkodobé záväzky) hotovostnými prostriedkami (t.j. hotovosť, peniaze na bankovom účte, KD CP). Interval odporúčaných hodnôt <0,2 – 0,6 > 2,98 0,54 1,19 1,69 1,01 -3,08 1,03 0,10 0,11 0,74 1,49 1,28 1,29
Pracovný kapitálPracovný kapitál vyjadruje veľkosť voľného kapitálu, ktorý nie je viazaný na krátkodobé záväzky. 5 188,00 € 5 823,00 € 4 451,00 € 12 794,00 € 14 631,00 € 5 589,00 € 3 160,00 € -1 029,00 € -1 914,00 € 2 376,00 € 5 898,00 € 6 409,00 € 6 761,00 €
Vývoj likvidity 2. stupňa - bežná
Vývoj likvidity 3. stupňa - celková

Ukazovatele rentability

Rentabilita vlastného kapitálu nám vyjadruje, ako efektívne dokázali vlastníci zhodnotiť svoj vložený kapitál Pomocou tohto ukazovateľa vlastníci zisťujú či ich majetok (vložený kapitál) priniesol dostatočný výnos (efektívnosť prostriedkov) a či sa využíva s intenzitou odpovedajúcou investičnému riziku.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilita vlastného imania (ROE)Vypovedá o výnosnosti kapitálu, ktorý do podnikania vložia vlastníci (akcionári, spoločníci, investori). Porovnáva sa s úrokom, ktorý by investor získal pri investovaní kapitálu do banky alebo do iných menej rizikových investícií. -4,21 % 15,65 % -54,02 % 67,76 % 13,12 % -101,22 % 42,20 % -155,80 % -353,32 % -38,33 % 43,25 % 7,98 % 5,21 %
Rentabilita aktív (ROA)Vypovedá o zhodnotení celkových aktív (majetku) podniku. V čitateli možno použiť rôzne kategórie zisku, napr. aj zisk pred zdanením a nákladovými úrokmi. -2,72 % 4,20 % -18,98 % 37,96 % 7,36 % -99,69 % 35,14 % -44,54 % -24,43 % -12,36 % 19,90 % 3,51 % 2,04 %
Hrubá rentabilita majetku (hrubá ROA) -2,72 % 4,97 % -18,97 % 46,35 % 7,36 % -99,69 % 45,56 % -36,16 % -24,43 % -12,36 % 22,36 % 4,15 % 2,58 %
Rentabilita tržieb (ROS)Vypovedá o zhodnotení tržieb, teda koľko centov hrubého zisku podnik dosiahne z každého eura tržieb. -4,62 % 1,70 % -4,16 % 15,40 % 4,90 % -17,83 % 8,32 % -14,16 % -9,67 % -3,16 % 5,86 % 1,09 % 0,43 %
Prevádzková rentabilita tržiebUzazuje výnosnosť hlavnej činnosti podniku, teda koľko efektu dokáže podnik vyprodukovať na 1 euro tržieb. -4,62 % 2,12 % -4,03 % 19,40 % 6,81 % -16,42 % 11,33 % -10,82 % -9,15 % -2,52 % 6,58 % 1,29 % 0,54 %
Vývoj rentability aktív (ROA)
Vývoj rentability vlastného imania (ROE)

Analýza aktivity

Analýza riadenia aktív meria ako efektívne podnik hospodári so svojimi aktívami. Podnik sa musí snažiť dosiahnuť čo najoptimálnejšiu štruktúru aktív. Ak je aktív prebytok ako je účelné vznikajú zbytočné náklady (nízke využitie, spôsobuje vysoké náklady) a tým aj nízky zisk, naopak pri nedostatku aktív prichádza podnik o možné investície a prichádza tak o možné (disponibilné) výnosy. Ukazovatele aktivity poskytujú dôležité informácie managementu i vlastníkom.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Doba obratu zásobUdáva koľko dní trvá jedna obrátka zásob. Cieľom firmy je znížiť počet dní jednej obrátky na minimum. 0,00 dní 0,00 dní 0,00 dní 0,00 dní 0,00 dní 0,00 dní 0,85 dní 1,00 dní 1,36 dní 0,89 dní 0,83 dní 0,77 dní 0,44 dní
Obrátka majetkuUdáva počet obrátok za daný časový interval (napr. rok), teda koľko krát sa aktíva obrátia. Vypovedá o efektívnosti využívania aktív podniku. Cieľom je maximalizovať výsledok. 0,59 2,46 4,57 2,47 1,50 5,59 4,22 3,15 2,53 3,92 3,40 3,22 4,78
Doba obratu pohľadávokUdáva, koľko dní v priemere trvá, kým sa peniaze viazané v pohľadávkach zinkasujú. Vypovedá o platobnej disciplíne odberateľov. 0,00 dní 84,17 dní 20,79 dní 46,55 dní 141,19 dní 34,55 dní 25,68 dní 62,52 dní 91,04 dní 36,06 dní 20,01 dní 30,71 dní 15,95 dní
Doba obratu záväzkovVypovedá o platobnej disciplíne samotného podniku voči jeho dodávateľom a udáva dobu trvania úhrady záväzku od momentu jeho vzniku v dňoch. 197,59 dní 225,95 dní 81,23 dní 83,55 dní 125,83 dní -9,17 dní 9,11 dní 81,23 dní 129,59 dní 63,57 dní 61,56 dní 63,46 dní 43,88 dní
Vývoj doby obratu pohľadávok
Vývoj doby obratu záväzkov

Ukazovatele zadĺženosti

Ukazovatele v skratke vypovedajú o tom, aká časť majetku je financovaná z cudzieho kapitálu. Analýza zadĺženosti zaujíma hlavne investorov a poskytovateľov dlhodobých úverov.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Celková zadlženosť majetkuVypovedá o stupni zadĺženosti podniku, o rozsahu využívania dlhov na financovanie podniku. Za vysokú zadlženosť sa považuje úroveň viac ako 50% , max 70% celkového kapitálu. Kapitálová štruktúra je veľmi závislá od odvetvia, v ktorom podnik pôsobí 35,27 % 74,11 % 64,87 % 43,98 % 43,91 % 1,51 % 16,73 % 71,41 % 93,08 % 67,74 % 54,00 % 56,03 % 60,86 %
Bežná zadlženosť majetku 33,34 % 73,83 % 59,68 % 40,42 % 40,74 % -14,73 % 8,71 % 71,41 % 93,08 % 67,74 % 54,00 % 56,03 % 60,86 %
Finančná pákaUkazovateľ finančná páka vypovedá o tom, akú časť aktív tvorí vlastný kapitál. 1,54 3,73 2,85 1,79 1,78 1,02 1,20 3,50 14,46 3,10 2,17 2,27 2,55
Koeficient samofinancovaniaVypovedá o finančnej nezávislosti, vybavenosti vlastným kapitálom na krytie potrieb podniku. 64,73 % 26,84 % 35,13 % 56,02 % 56,09 % 98,49 % 83,27 % 28,59 % 6,92 % 32,26 % 46,00 % 43,97 % 39,14 %
Dlhodobá zadlženosť majetkuV akej miere je majetok podniku financovaný z dlhodobých cudzích zdrojov. 0,00 % 0,00 % 5,19 % 3,56 % 3,18 % 16,24 % 8,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Úverová zadlženosť majetkuV akej miere je majetok podniku financovaný úverovými zdrojmi. 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Tokové zadlženieVyjadruje za koľko rokov je podnik schopný splatiť svoje dlhy vyprodukovanými zdrojmi. -12,95 rokov 17,41 rokov -3,42 rokov 1,16 rokov 5,97 rokov -0,02 rokov 0,40 rokov -2,38 rokov -10,98 rokov 18,24 rokov 1,97 rokov 15,98 rokov 29,86 rokov
Vývoj celkovej zadlženosti majetku
Vývoj bežnej zadlženosti majetku

Ukazovatele na zamestnanca

Pridaná hodnota na zamestnanca
Počet zamestnancov