B SoftOne, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 7 783 22 252 11 040 21 474 24 689 4 915 10 058 11 452 10 441 10 368 12 817 14 571 17 268
2 Neobežný majetok 50 6 022 4 303 2 636 969 -2 -2 -2
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 50 -3 -3 -3 -3 -3 -3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 972 4 306 2 639 972 1 1 1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 972 4 306 2 639 972 1 1 1
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 50
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 50
33 Obežný majetok 7 722 21 827 10 775 21 474 24 689 4 865 4 036 7 149 7 805 9 399 12 819 14 573 17 270
34 Zásoby súčet 100 100 100 100 100 100 100
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 12 823 2 911 6 847 14 531 2 637 3 030 6 255 6 674 4 069 2 421 4 003 3 658
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 12 533 2 269 5 882 13 877 2 375 2 758 1 481 374 3 119 574 1 924 991
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 12 533 2 269
62 Sociálne poistenie 642 965 538 10 812 950 950 1 847 2 079 2 667
63 Daňové pohľadávky a dotácie 290 965 538 10 812 950 950 1 847 2 079 2 667
65 Iné pohľadávky 116 262 262 3 962 5 350
71 Finančné účty 7 722 9 004 7 864 14 627 10 158 2 228 906 794 1 031 5 230 10 298 10 470 13 512
72 Peniaze 5 250 6 849 5 106 14 627 10 158 2 228 906 794 1 031 5 230 10 298 10 470 13 512
73 Účty v bankách 2 472 2 155 2 758
74 Časové rozlíšenie súčet 61 425 265
75 Náklady budúcich období dlhodobé 61 364
76 Náklady budúcich období krátkodobé 425 265
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 783 22 252 11 040 21 474 24 689 4 915 10 058 11 452 10 441 10 368 12 817 14 571 17 268
80 Vlastné imanie 5 038 5 973 3 878 12 030 13 847 4 841 8 375 3 274 722 3 345 5 896 6 407 6 759
81 Základné imanie súčet 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
82 Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
86 Ostatné kapitálové fondy 250 250 250 250 250 250 250 250
87 Zákonné rezervné fondy 250 250
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 250 250 250
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -212 723 -1 372 6 780 4 491 -409 3 125 -1 976 -623 -1 904 646 1 157
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 212 935 6 780 4 491 3 125 646 1 157
99 Neuhradená strata minulých rokov -424 -212 -1 372 -409 -1 976 -623 -1 904
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -212 935 -2 095 8 152 1 817 -4 900 3 534 -5 101 -2 552 -1 282 2 550 511 352
101 Záväzky 2 745 16 491 7 162 9 444 10 842 74 1 683 8 178 9 719 7 023 6 921 8 164 10 509
102 Dlhodobé záväzky súčet 573 764 784 798 807
114 Záväzky zo sociálneho fondu 573
122 Krátkodobé záväzky súčet 1 495 15 541 6 589 8 680 10 058 -724 876 8 178 9 719 7 023 6 921 8 164 10 509
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 356 3 904 2 324 4 700 6 649 572 -1 079 6 143 5 156 6 678 7 088 8 449 10 794
131 Záväzky voči zamestnancom 60 6 594 3 132 1 250 2 127 1 006
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 325
133 Daňové záväzky a dotácie 79 3 718 1 133 4 120 1 468 274 519 120 367 630 118
135 Iné záväzky -1 390 -186 -1 570 430 1 915 4 196 -285 -285 -285 -285
136 Krátkodobé rezervy 150 -150
137 Zákonné rezervy 150 -150
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1 100 1 100
141 Časové rozlíšenie súčet -212
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -212